Последни Новини

Информация относно изпълнението на дейностите по проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр.Пордим, с.Згалево и с.Одърне“

публикувано на: 20 юли 2020

Днес, 17.07.2020г. в град Пордим започна изпълнението на дейностите по проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр.Пордим, с.Згалево и с.Одърне“ с направена първа копка на ул. „Кирил и Митодий“ в съответствие с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0061-C01, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 20 юли 2020

П О К А Н А
На 27.07.2020 год. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

Обява за вакантни длъжности за военна служба

публикувано на: 17 юли 2020

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните Плевен, София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица.

1. Със заповед № ОХ-411/01.06.2020 [...]

чети нататък>>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

публикувано на: 15 юли 2020

От 15-ти юли 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по реда на чл.1 и чл.3, ал.2 от Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Шаварна 2” – имотен № 000129 по КВС на землището на с. Каменец, с площ 40.177 дка.

публикувано на: 14 юли 2020

На 03.08.2020 г. от 10:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Шаварна 2” – имотен № 000129 по КВС(с идентификатор 35780.41.129, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-239/10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ №5 от сграда „Автоспирка“ с площ 12,69 кв.м., находяща се в УПИ III-339, стр.кв. №70 по регулационния план на с. Вълчитрън, община Пордим, за откриване на магазин

публикувано на: 14 юли 2020

На 03.08.2020 г. от 10:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ №5 от сграда „Автоспирка“ с площ 12,69 кв.м., находяща се в УПИ III-339, стр.кв. №70 по регулационния план на с. Вълчитрън, община Пордим, актувана с акт за частна общинска [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ №3 от сграда „Автоспирка“ с площ 20,35 кв.м., находяща се в УПИ III-339, стр.кв. №70 по регулационния план на с. Вълчитрън, за откриване на магазин

публикувано на: 14 юли 2020

На 03.08.2020 г. от 10:10 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ №3 от сграда „Автоспирка“ с площ 20,35 кв.м., находяща се в УПИ III-339, стр.кв. №70 по регулационния план на с. Вълчитрън, община Пордим, актувана с акт за частна общинска [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на 15 кв. м. обособена част от сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим за срок от 10 години, представляваща помещение, намиращо се на третия етаж под разширителния съд на парното отопление, находяща се в УПИ I, кв. № 1 „Б” по плана на гр. Пордим, за разполагане на Главна станция на кабелна разпределителна система за разпространение на радио и телевизионни сигнали

публикувано на: 14 юли 2020

На 03.08.2020 г. от 9:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на 15 кв. м. обособена част от сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим за срок от 10 години, представляваща помещение, намиращо се на третия етаж под разширителния съд на парното отопление, находяща се [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години обособени части - помещения с обща площ 89.15 м² от сграда „Здравно заведение”, находяща се в УПИ ІV-483, кв. №52 по плана на с. Тотлебен, за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ на територията на с. Тотлебен

публикувано на: 14 юли 2020

На 03.08.2020 г. от 09:40 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение”, публична общинска собственост, находяща се в УПИ ІV-483, кв. №52 по плана на с. Тотлебен, актувана с акт за публична общинска собственост № 89/29.04.1999 г., за [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части - помещения с обща площ 98,85 м2 от сграда „Здравно заведение“, находяща се в УПИ I-64, кв. № 70 по регулационния план на с. Каменец, за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ на територията на с. Каменец

публикувано на: 14 юли 2020

На 03.08.2020 г. от 09:50 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-64, кв. № 70 по регулационния план на с. Каменец, актувана с акт за публична общинска собственост [...]

чети нататък>>