Последни Новини

Обяви за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на БА

публикувано на: 16 окт 2020

Обяви за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на БА

чети нататък>>

Заповед № РД-10-84/14.10.2020г. на Кмета на Община Пордим относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Пордим, считано от 14.10.2020г. до 30.11.2020г.

публикувано на: 14 окт 2020

Заповед № РД-10-84/14.10.2020г. на Кмета на Община Пордим относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Пордим, считано от 14.10.2020г. до 30.11.2020г.

чети нататък>>

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“- Плевен с които се одобрява разпределението на създадените масиви за ползване между собственици и/или ползватели за стопанската 2020/2021 г., за всички землища на Община Пордим

публикувано на: 12 окт 2020

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“- Плевен с които се одобрява разпределението на създадените масиви за ползване между собственици и/или ползватели за стопанската 2020/2021 г., за всички землища на Община Пордим

чети нататък>>

Покана за публично обсъждане на План за интегрирано развитие на община Пордим

публикувано на: 12 окт 2020

Уважаеми съграждани,

В съответствие с чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, Кметът на община Пордим Ви кани на 15.10.2020 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Пордим на публично обсъждане на изготвения План за интегрирано развитие на община Пордим.
За повече информация на адрес - https://www.pordim.bg/?page_id=790

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на едноетажна, второстепенна сграда – гараж, с две гаражни клетки, находяща се в УПИ III-501, кв. 4, с площ 60 кв.м., по плана на с. Одърне

публикувано на: 09 окт 2020

На 28.10.2020 г. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на едноетажна, второстепенна сграда – гараж, с две гаражни клетки, находяща се в УПИ III-501, кв. 4, с площ 60 кв.м., по плана на с. Одърне, актуван с АОС № 2122 от 07.07.2020 г., [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Дрен” в землището на гр. Пордим с предназначение за рибовъдна дейност

публикувано на: 09 окт 2020

На 28.10.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Дрен”– имотен № 500802 по КВС (с идентификатор 57772.87.802, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019г. на Изпълнителния директор на агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на гр. Пордим, с [...]

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 06 окт 2020

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Общински съвет - Пордим уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на с. Тотлебен

публикувано на: 21 сеп 2020

На 07.10 .2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, имоти, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Допускат се собственици на пасищни селскостопански животни и лица, [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на гр. Пордим

публикувано на: 21 сеп 2020

На 07.10 .2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, имоти, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Допускат се собственици на пасищни селскостопански животни и лица, [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на с. Одърне

публикувано на: 21 сеп 2020

На 07.10 .2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, имоти, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Допускат се собственици на пасищни селскостопански животни и лица, [...]

чети нататък>>