d181d182d180d183d0bad182d183d180d0b0

А/ Ръководни органи

1. Кмет на община – тел.   06513 - 2026  ;

2. Заместник кмет – тел.   06513 - 2147  ;

3. Секретар на община – тел.   06513 2165  .

Б/ Дирекция   “ Финансово - стопански дейности и административно обслужване ”

1. Директор – тел.   06513 - 2183  ;

Б.1/  Одел Бюджет, финанси и счетоводни дейности

1. Главен счетоводител – тел.   06513 - 2217   - вътрешен 105 ;

2. Финансов контрольор – тел.   06513 - 2217   - вътрешен 110 ;

3. Старши експерт “Финанси и бюджет” – тел.   06513 - 2183   ;

4. Старши специалист “Счетоводител” – тел.   06513 - 2183   ;

5. Старши специалист “Касиер” – тел.   06513 - 2217   - вътрешен 110.

6. Старши експерт “Гражданско състояние и административно
обслужване” – тел.   06513 - 2217   - вътрешен 113;

7. Старши експерт “Човешки ресурси” – тел.   06513 - 2115   ;

8. Старши специалист “ОМП и ГЗ” – тел.   06513 - 2092   ;

Сектор “Администриране на приходите по Закона за местните данъци и такси”

1. Началник сектор  “Местни приходи” – тел.   06513 - 2209  ;

2. Старши специалист “Касиер – събирач” – тел.   06513 - 2209  ;

3. Старши специалист “Събирач на приходи по ЗМДТ” – тел.   06513 - 2209  ;

В. Дирекция  “Специализирана администрация ”

1. Директор  – тел.   06513 - 2121  ;

2. Старши експерт “Общинска собственост и обществени поръчки”–   тел.   06513 - 2121  ;

3. Старши експерт “Общински поземлен фонд” – тел.   06513 - 2092

4. Старши специалист “Наеми общинска собственост” – тел.   06513 - 2115

5. Старши експерт “Екология, озеленяване, програми  за  развитие  и евроинтеграция” – тел.   06513 - 2121  ;

6. Старши специалист “Кадастър, регулация и контрол по
строителството” – тел.   06513 - 2092  ;

7. Старши специалист “Устройство на територията” – тел.   06513 - 2217   - вътрешен 116;

8. Старши специалист “Програми за временна заетост” – тел.   06513 - 2217   - вътрешен 113

9. Старши специалист   “Информационни  технологии  и  класифицирана информация” – тел.   06513 - 2217   - вътрешен 113;

Г/ Кметски администрации и населени места

1. Кметство – с. Вълчитрън

1.1. Кмет  – тел.   06528 - 2222  ;

1.2. Старши специалист “Изпълнител бюджет” – тел.   06528 - 2408  ;

1.3. Старши специалист “Гражданско състояние и човешки ресурси”– тел.   06528 - 2449  ;

1.4. Технически сътрудник “Опазване на обществения ред и околната среда” –   06528 - 2449  ;

2. Кметство – с. Каменец

2.1. Кмет  –  тел. 063569 - 336;

2.2. Старши специалист “Изпълнител бюджет” – тел. 063569 - 322;

2.3. Старши експерт “Гражданско състояние и човешки ресурси” –          тел. 063569 - 322;

3. Кметство – с. Одърне

3.1. Кмет  –  тел.   06527 - 2223  ;

3.2. Старши специалист “Изпълнител бюджет” – тел.   06527 - 2323  ;

3.3. Старши специалист “Гражданско състояние и човешки ресурси”– тел.   06527 - 2323  ;

4. Кметство - с. Тотлебен

4.1. Кмет  –  тел.   06510 - 2366  ;

4.2. Старши специалист “Изпълнител бюджет” – тел.   06510 - 2220  ;

4.3. Старши специалист “Гражданско състояние и човешки ресурси” - тел.   06510 - 2220  ;

5. Кметство – с. Згалево

5.1. Кмет  – тел.   06522 - 2222  ;

5.2. Старши експерт “Изпълнител бюджет” – тел.   06522 - 2334  ;

5.3. Старши специалист “Гражданско състояние и човешки ресурси”– тел.   06522 - 2320  ;

6. Кметско наместничество – с. Борислав

6.1. Кметски наместник  –  тел. 063563 - 233;

6.2. Специалист “Гражданско състояние и изпълнител бюджет”  –  тел. 063563 - 212;

7. Кметско наместничество – с. Катерица

7.1. Кметски наместник  –  06528 - 2487 ;

7.2. Специалист “Административно обслужване” –  06528 - 2268 ;

ІІ.  ОБЩИНСКИ   ДЕЙНОСТИ

А/ Общински съвет
1. Старши експерт “Секретар Общински съвет” –  06513 - 2085 ;

Б/ Други дейности по икономиката

1. Старши специалист “Административно обслужване” –  06513 - 2217  - вътрешен 113;

2. Технически сътрудник “Домакин” –  06513 - 2217  - вътрешен 113;

В/ Други дейности по БКС

1. Изпълнител “Огняр” ;

2. Изпълнител “Майстор - поддръжка” ;

Г/ Чистота

1. Изпълнител “Механик – шофьор” ;

2. Изпълнител “Шофьор – тракторист”;

3. Изпълнител “Шофьор сметосъбирачна машина”;

4. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Вълчитрън;

5. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Згалево;

6. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Каменец;

7. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Одърне;

8. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Тотлебен;

9. Технически сътрудник “Опазване на обществения ред и околната среда” населено място с. Борислав;

10. Технически сътрудник “Опазване на обществения ред и околната среда” населено място с. Катерица;

Д/ Озеленяване

1. Изпълнител “Озеленител  – тракторист”;

Е/ Домашен социален патронаж :

1. Домашен социален патронаж - град Пордим

1.1. Изпълнител “Домакин – ДСП” град Пордим;

1.2. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” град Пордим;

1.3. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” град Пордим;

1.4. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” град Пордим;

1.5. Изпълнител “Шофьор – ДСП” град Пордим ;

1.6. Изпълнител “Готвач – ДСП” град Пордим  ;

2. Домашен социален патронаж - село Вълчитрън

2.1. Изпълнител “Домакин – ДСП” село Вълчитрън;

2.2. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Вълчитрън ;

2.3. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Вълчитрън ;

2.4. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Вълчитрън ;

2.5. Изпълнител “Шофьор – ДСП” село Вълчитрън ;

2.6. Изпълнител “Готвач – ДСП” село Вълчитрън ;

3. Домашен социален патронаж - село Каменец

3.1. Изпълнител “Домакин – ДСП” село Каменец ;

3.2. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Каменец ;

3.3. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Каменец ;

3.4. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Каменец ;

3.5. Изпълнител “Шофьор – ДСП” село Каменец ;

3.6. Изпълнител “Готвач – ДСП” село Каменец ;

Ж/ Спортни бази за масова физкултура

1. Изпълнител “ Домакин спортни бази ”;

З/ Музеи
1. Изпълнител “ Поддръжка музеи ” ;