ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за управление на общинските пътища.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим – Център за информация и услуги на гражданите: гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: e-mail: obshtina@pordim.bg
С предлагания проект на Наредба се определят условията и реда за ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането, както и  управлението на безопасността на пътната инфраструктура на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Пордим.

1. Мотиви за приемане на Наредба за управление на общинските пътища:
Към настоящия момент Община Пордим няма приета Наредба за управление на общинските пътища, което е в разрез с изискването на чл.23 от Закона за пътищата.
С предлаганата наредба се удовлетворява законовото изискване, посочено по-горе. Въвеждат се спрямо нуждите на община Пордим, доколкото това е законово допустимо, нормативно определени правила за ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането, както и  управлението на безопасността на пътната инфраструктура на пътищата от общинската пътна мрежа.
Като следствие на приемането на предлаганата наредба и в защита на обществения интерес ще се постигне по-добро и ефективно управление на пътната инфраструктура - общинската собственост.
Предвижда се предлаганата наредба, след приемането й от общинския съвет, да влезе в сила в тридневен срок от публикуването й на официалната интернет страница на Община Пордим.
2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за управление на общинските пътища:
Целта на предлаганото приемане на наредбата е да се изпълни разпоредбата на чл.23 от Закона за пътищата като се защити обществения интерес и се постигне по-добро и ефективно управление на пътната инфраструктура - общинската собственост.
3. Очаквани резултати от приемането на Наредба за управление на общинските пътища:
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата, се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.
4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за управление на общинските пътища:
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганото приемане на Наредба за управление на общинските пътища представлява приемане на подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за пътищата, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на посочения закон с него.

Comments are closed.