П О К А Н А

На 31.03.2021 год. /сряда/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2022 - 2024 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2021 г. и откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, по плана на с. Згалево, община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Откриване на процедура за продажба на имот в землището на с. Одърне.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Приемане на експертна пазарна оценка на сграда „Културен дом“, находяща се в УПИ V, кв. №67 по плана на с. Каменец.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Учредяване безвъзмездно право на ползване на имот, находящ се в землището на село Тотлебен за устройване на постоянен пчелин.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Предоставяне на безвъзмездна помощ във вид на обзавеждане за нуждите на Районна служба „Пожарна безопастност и защита на населението“ – гр. Плевен.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Издаване на запис на заповед от община Пордим в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща Искане за финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.002-0012-С01 от 05.09.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Издаване на запис на заповед от община Пордим в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.002-0012-С01 от 05.09.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Отчет за изпълнението на Общински план за развитие на община Пордим за периода 2014-2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10. Приемане на отчет по изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Пордим, за 2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
11. Приемане на отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда от община Пордим за 2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
12. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
13. Разпределяне на средствата по §43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия“ от бюджета на Община Пордим за 2021 г.
Вносител: Катя Димитрова – Председател на Общински съвет – Пордим.
14. Молби.
15. Питания.

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.