Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за управление на горските територии - собственост на Община Пордим.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим – Център за информация и услуги на гражданите: гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: e-mail: obshtina@pordim.bg

С предлагания проект на Наредба се определя реда за управление на горските територии собственост на Община Пордим.

1. Мотиви за приемане на Наредба за управление на горските територии - собственост на Община Пордим:

Към настоящия момент Община Пордим няма приета Наредба за управление на горските територии, което е в разрез с изискването на чл.181, ал.6 от Закона за горите.

С предлаганата наредба се удовлетворява законовото изискване, посочено по-горе. Въвеждат се спрямо нуждите на община Пордим, доколкото това е законово допустимо, нормативно определени правила за разпореждане и стопанисване на общинските горски територии, достъп до тях, провеждане на сеч, ползване на дървесина и недървесни горски продукти, строителство и възлагане на дейности в общинските гори. Предвидени са мерки за паша, залесяване и защита на горските територии срещу ерозия, порои, болести, вредители, пожари и други въздействия. Прецизирани са правата и задълженията на ръководството на общината и общинските служители, ангажирани в тази сфера и на заинтересованите физически и юридически лица, заети или ползващи се от горските територии на община Пордим.

Като следствие на приемането на предлаганата наредба и в защита на обществения интерес ще се постигне по-добро и ефективно управление на горските територии - общинската собственост.

Предвижда се предлаганата наредба, след приемането й от общинския съвет, да влезе в сила в тридневен срок от публикуването й на официалната интернет страница на Община Пордим.

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за управление на горските територии - собственост на Община Пордим:

Целта на предлаганото приемане на наредбата е да се изпълни разпоредбата на чл.181, ал.6 от Закона за горите като се защити обществения интерес и се постигне по-добро и ефективно управление на горските територии - общинската собственост.

3. Очаквани резултати от приемането на Наредба за управление на горските територии - собственост на Община Пордим:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата, се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за управление на горските територии - собственост на Община Пордим:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганото приемане на Наредба за управление на горските територии - собственост на Община Пордим представлява приемане на подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за горите, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закони с него.

Comments are closed.