На 10.03.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ от сграда „Автоспирка“ с площ 16,00 кв.м., находяща се в УПИ I, стр.кв. №19 по регулационния план на с. Каменец, община Пордим, актувана с акт за частна общинска собственост № 75 от 03.12.1997 г., за откриване на Търговски обект – Магазин, при начална месечна тръжна цена от 48,00 (четиридесет и осем лева) лв. без ДДС, съответно 57,60 (и седем лева и шестдесет стотинки) лв. с ДДС, начален час 10:30 ч.
Депозит за участие в размер на 24.00 лв. /двадесет и четири лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 16.03.2021 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=14505 . Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 16.03.2021 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обекта, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 16.03.2021 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или Кметство с. Каменец.
При необходимост втори търг ще се проведе на 17.03.2021 г., от 10:30 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.