П О К А Н А

На 27.01.2021 год. /сряда/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Одобряване общата численост и структурата на Общинската администрация и кметствата в община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Приемане на Програма за управление на общинската собственост за 2021 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Определяне на размера на работната заплата на Кмета на Община Пордим, Плевенска област.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Определяне на размера на работните заплати на кметовете на кметства в Община Пордим, Плевенска област.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Пордим като държавно – делегирана дейност.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Кандидатстване на Община Пордим с проектно предложение по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Пордим през 2020 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
11. Приемане на План за младежта за 2021 година, съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта – 2020 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
12. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Пордим през 2021 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
13. Приемане финансовите отчети на спортните клубове от община Пордим, субсидирани през 2020 г. от общинския бюджет.
Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим.
14. Одобряване на Подробно устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР), в обхвата на ОК 220 до ОК 176, УПИ V „За озеленяване“ и УПИ IV-708 „За административно търговска обслужваща дейност, безвредни производствени и занаятчийски дейности“ в кв. 47, по плана на гр. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
15. Приемане на експертна пазарна оценка на имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Згалево.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
16. Откриване на процедура за продажба на имот – застроено дворно място, по плана на с. Каменец.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
17. Отчет за изпълнение на взетите от Общински съвет гр. Пордим решения за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
18. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за четвъртото тримесечие на 2020 год.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
19. Питания.

На основание чл. 36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.