ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Община Пордим

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Община Пордим.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта за изменение и допълнение на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим- Центъра за информация и обслужване на граждани - гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: obshtina pordim@abv.bq

МОТИВИ: Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Община Пордим е приета от Общински съвет Пордим през 2008 г. и от тогава до настоящия момент е претърпяла множество изменения и допълнения. Последното й осъвременяване е през 2019 г. Към настоящия момент същата отново е непълна и неактуална с оглед изменението на Закона за местните данъци и такси, публикувано в ДВ, бр.104 от 08.12.2020 г. С него чл. 44, ал. 4 от ЗМДТ се изменя така:

„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства:

1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;

2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната;

3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.“

Така направеното изменение на ЗМДТ налага изменение и допълнение на чл. 32, ал.З от Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Община Пордим. С него чл. 32, ал.З от Наредбата се изменя и допълва така:

„(3) /изм. с Реш. № 252/23.01.2009 г., изм. с Решение №72 от 28.04.2020 г. на

ОбС - Пордим, влиза в сила от 01 януари 2021 г., изм. с Решение № от

2021 г. на ОбС - Пордим, влиза в сила от … януари 2021 г. / Алинея 1 не

се прилага за моторни превозни средства:

1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;

2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната;

3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.“

С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата се актуализира списъкът с моторните превозни средства, които не се облагат с данък при придобиване по възмезден начин. Целта е постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги. Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата няма да окаже особено влияние при изпълнението на общинския бюджет в частта на приходите, тъй като новите хипотези, с които се разширява списъкът с моторните превозни средства, които не се облагат с данък при придобиване по възмезден начин, са приложими за ограничен брой МПС. Очакваният резултат е свързан с възможността гражданите да се възползват от предвидената в ЗМДТ липса на данъчно облагане за МПС, отговарящи на изброените условия. За прилагането на новата уредба не са необходими финансови или други средства. Предлаганото изменение и допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Община Пордим представлява изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с него.

Comments are closed.