П О К А Н А

На 15.12.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализация на плана за приходите и разходите за местни дейности на Община Пордим за 2020 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Приемане на План – Сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2021 год. на Община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Издаване на запис на заповед от община Пордим в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.006-0044-С02 от 22.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Издаване на запис на заповед от община Пордим в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща Искане за финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.006-0044-С02 от 22.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Кандидатстване на Община Пордим за финансиране по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика за бюджет 2021 г. с проект „Подобряване на обществената среда в гр. Пордим чрез реновиране на общинска сграда „Художествена галерия“.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Предложение за откриване на процедура за продажба на дворно място, частна общинска собственост, съставляващ УПИ V-7, кв. 48 по плана на с. Згалево.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Приемане на Общински план за защита при бедствия.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.