На 16.12.2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на едноетажна паянтова сграда, с РЗП 140 м2, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 30590.700.22, в землището на с. Згалево, актуван с АОС № 2124 от 02.10.2020 г, с начална тръжна цена в размер на 4 400 лв. /четири хиляди и четиристотин лева/ без ДДС (крайна цена).

Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена 2 200 лв. /две хиляди и двеста лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 15.12.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 22.12.2020 г.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=14332. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 15.12.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 22.12.2020 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 23.12.2020 г. в същия час.

За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.