П О К А Н А

На 24.11.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим към 30.06.2020 год.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Издаване на запис на заповед от община Пордим в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща Искане за финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0061-С01 от 22.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Издаване на запис на заповед от община Пордим в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0061-C01 от 22.05.2019 г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка па мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Приемане на експертна пазарна оценка на общински имот с цел продажба на едноетажна паянтова сграда, частна общинска собственост, в землището на с. Згалево.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Одобряване на Общият устройствен план на община Пордим – окончателен проект.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за третото тримесечие на 2020 год.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.