П О К А Н А

На 29.10.2020 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Одобряване на План за интегрирано развитие на община Пордим за периода 2021-2027 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската организация за мандат 2019-2023 година.
Вносител: Общински съветници при ОбС - Пордим.
4. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Откриване на процедура за продажба на имот – застроено дворно място, по плана на с. Одърне.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, в землището на с. Згалево.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Предоставяне на общински имот за безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Пордимско ловно-рибарско дружество“ гр. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Приемане на експертна пазарна оценка на общински имот с цел продажба на застроено дворно място, частна общинска собственост по плана на с. Одърне.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир „Шосейна варианта“, находящ се в землището на с. Вълчитрън.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10. Предоставяне на имоти- полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на съответния ползвател, съгласно сключените доброволни споразумения и влязлата в сила заповед на директора на ОД „Земеделие“ Плевен за територията на Община Пордим, за стопанска 2020/2021 година, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землищата на общината.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
11. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет гр. Пордим и неговите комисии за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим.
12. Молби.
13. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

Comments are closed.