На 28.10.2020 г. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на едноетажна, второстепенна сграда – гараж, с две гаражни клетки, находяща се в УПИ III-501, кв. 4, с площ 60 кв.м., по плана на с. Одърне, актуван с АОС № 2122 от 07.07.2020 г., при начална тръжна цена 2 492,00 лв. /две хиляди четиристотин и деветдесет и два лева/ без ДДС (крайна цена).

Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена 1 246 лв. /хиляда двеста четиридесет и шест лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 27.10.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 03.11.2020 г.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=14181 . Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 27.10.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 03.11.2020 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 04.11.2020 г. в същия час.

За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.