На 28.10.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Дрен”– имотен № 500802 по КВС (с идентификатор 57772.87.802, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019г. на Изпълнителния директор на агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на гр. Пордим, с площ 181.296 дка и водна площ 93.915 дка, актуван с акт за публична общинска собственост № 47/03.06.1996 г., с предназначение за рибовъдна дейност, при начална тръжна цена от 30,00 лв./дка или общо 2 817,45 лв. /две хиляди осемстотин и седемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС годишен наем, съответно 3 380,94 лв. /три хиляди триста и осемдесет лева и деветдесет и четири стотинки/ с ДДС, с начален час 14:00 ч.

Депозит за участие в размер на 1 408,73 лв. /хиляда четиристотин и осем лева и седемдесет и три стотинки/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до в срок до 17:00 ч. на 27.10.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 03.11.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=14173. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 27.10.2020 г., а в случай на повторен търг до 17:00 ч. на 03.11.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на язовира, предмет на търга, може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 27.10.2020 г., а в случай на повторен търг до 15:00 на 03.11.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 04.11.2020 г. от 14:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Leave a Reply