ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Общински съвет - Пордим уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Пордим, както и на следния електронен адрес: obs.pordim@abv.bg
Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради непредвидими обстоятелства, свързани с динамично променящата се епидемична обстановка и необходимостта Общински съвет – Пордим да предприеме навременни мерки за свикване на заседания.

1. Мотиви за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.:
Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр.70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация регламентирана в чл.28а, ал.6 от ЗМСМА, е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл.28а, ал.1 и ал.3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.
Също така текстът на чл.8, ал.3 от действащия Правилник, регламентиращ правата на Председателя на Общинския съвет, следващи от чл.26 от ЗМСМА, е непълно и неточно формулиран. Това налага корекция и в тази правна норма.
2. Цели, които се поставят с приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.:
Целта, която се преследва с новите текстове на чл.31а и чл.36а, е уреждане на условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от разстояние на постоянните комисии и на общинския съвет, за изпращане на материалите е проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.
Целта на предлаганата промяна на чл.8, ал.3 е да се постигне ясна и точна регламентация на правата на Председателя на Общинския съвет, в съответствие с действащото законодателство.

3. Очаквани резултати от приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.:
В резултат на приемане на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г. се очаква да се подобри организацията и работата на съвета при провеждане на заседания от разстояние. Разпоредбите на новите чл.22а и чл.37а, както и съобразяването им със ЗМСМА, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседания от разстояние на постоянните комисии и на заседанията на Общински съвет – Пордим.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.:
За прилагането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г., се приема въз основа на Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с него.
Предвид изложеното, предложението за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г., е както следва:

Comments are closed.