Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим -  Центъра за информация и обслужване на граждани – гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: obshtina@pordim.bg.
С предлагания проект на Наредба се определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на  община Пордим. Наредбата регламентира и реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината, както и взаимоотношенията между общинската администрация, собствениците на животни и институциите, имащи отношение към отглеждането на животни в лични стопанства или индустриални животновъдни ферми. Урежда и осъществяването на контрола върху санитарно-хигиенното състояние на населените места на общината, свързано с отглеждането на селскостопански животни.

1. Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим:

Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (изм. бр. 101 от 27.12.2019 г.) общинските съвети следва да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на същия закон на територията на съответната община. Това налага приемане на наредба, уреждаща посочените въпроси от местно значение.

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим:

Целта на приемането на наредбата е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството и в личните стопанства и в индустриалните ферми по начин, щадящ околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в регулираната сфера.
Напоследък зачестиха сигналите от граждани и кметове и кметски наместници на населени места, отнасящи се до отглеждането на селскостопански животни, както и замърсяването на улиците и прилежащи площи с оборски тор. Липсата на ясна и подробна правна уредба за извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти между частния и обществения интерес.
С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели също така да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието и комфорта на жителите на населените места.
3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим:
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим, се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.
4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим:
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганата нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пордим е подзаконов нормативен акт, издаден въз основа на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с него.

Comments are closed.