ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

№СБР-00-550

гр. Пордим 27.08.2020 г.

На основание чл.127 от Закона за устройство на територията
Община Пордим уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Общ устройствен план на Община Пордим, фаза окончателен проект, включващ Опорен план, Общ устройствен план, Схема на НТП, Схема – рискови територии, Схема – техническа инфраструктура, Схема – транспортна мрежа, Схема – вид собственост, Схема – категория на земеделската земя, Схема – класификация по площ на имотите.
Срещата ще се проведе на 28.09.2020 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Пордим на адрес: гр. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен, ул. „Иван Божинов“ №1.
Проектът на Общ устройствен план на Община Пордим е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация всеки работен ден от 9,00 часа до 11.00 часа.
Пълния текст на „Окончателния проект на Общ устройствен план на Община Пордим“ е публикуван на интернет страницата на Община Пордим на адрес: https://www.pordim.bg/?page_id=10347

ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
Кмет на Община Пордим

Comments are closed.