П О К А Н А

На 27.07.2020 год. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Откриване на процедура за продажба на имот, съставляващ едноетажна масивна второстепенна сграда – гараж, по плана на с. Одърне, общ. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Приемане на експертна пазарна оценка на общински имот – незастроено дворно място, частна общинска собственост по плана на гр. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Приемане на експертна пазарна оценка на общински имот – незастроено дворно място, частна общинска собственост по плана на гр. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Приемане на експертна пазарна оценка на общински имот – застроено дворно място с построена в него жилищна и стопански сгради, частна общинска собственост по плана на с. Тотлебен.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Приемане на експертна пазарна оценка на общински имот – незастроено дворно място, частна общинска собственост по плана на с. Тотлебен.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на имот – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Територия, заета от води и водни обекти.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Приемане на Решение за допълнително предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд през стопанска 2020/2021 година след провеждане на търгове.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Включване на Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ град Пордим в Списъка на средищните училища за учебната 2020/2021 г. в Община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10. Включване на Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“ в Списъка на средищните училища за учебната 2020/2021 г. в Община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
11. Молби.
12. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.