На 03.08.2020 г. от 10:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Шаварна 2” – имотен № 000129 по КВС(с идентификатор 35780.41.129, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-239/10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на с. Каменец, с площ 40.177 дка., актуван с акт за публична общинска собственост № 67/31.01.1997 г., с предназначение за рибовъдна дейност, при начална тръжна цена от 30,00 лв. / дка. или общо 1205,31 лв. без ДДС годишен наем.

Депозит за участие в размер на 602.66 лв. /шестстотин и два лева и шестдесет и шест стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=13915. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на язовир „Шаварна 2“ в землището на с. Каменец, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 07.08.2020 г. с представител на Кметство с. Каменец или с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 10.08.2020 г., от 10:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.