На 03.08.2020 г. от 10:10 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ №3 от сграда „Автоспирка“ с площ 20,35 кв.м., находяща се в УПИ III-339, стр.кв. №70 по регулационния план на с. Вълчитрън, община Пордим, актувана с акт за частна общинска собственост №83 от 23.02.1999 г., за откриване на магазин с начална тръжна цена в размер на 61,05 лв. без ДДС.

Депозит за участие в размер на 30,53 лв. /тридесет лева и петдесет и три стотинки/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=13891. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на обособена част /помещение/ №3 от сграда „Автоспирка“ в с. Вълчитрън, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 07.08.2020 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 10.08.2020 г., от 10:10 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.