На 03.08.2020 г. от 9:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на 15 кв. м. обособена част от сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим за срок от 10 години, представляваща помещение, намиращо се на третия етаж под разширителния съд на парното отопление, находяща се в УПИ I, кв. № 1 „Б” по плана на гр. Пордим, за разполагане на Главна станция на кабелна разпределителна система за разпространение на радио и телевизионни сигнали, с начална месечна тръжна цена в размер на 30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=13876. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на обособена част от сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 07.08.2020 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 10.08.2020 г., от 9:30 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.