Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим -  Центъра за информация и обслужване на граждани – гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: obshtina@pordim.bg.

С предлагания проект на Наредба ще се регулират обществените отношения, свързани с обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим. Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, права и задължения на всички физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи на територията на Община Пордим, както и за юридически лица и организации по отношение спазване на обществения ред, осигуряване и поддържане на чистота, строителството и опазването на околната среда на територията на Общината.

1. Мотиви за приемане на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим:

Основните причини, налагащи приемането на нова Наредба, са настъпилите изменения в редица закони и необходимостта от осъвременяване на уредбата касаеща осигуряването и поддържането на обществен ред и чистотата, строителството и опазване на околната среда. Чрез систематизиране на разделите в новата Наредба се постига повече яснота и се улеснява нейното прилагане.

Промяната на наименованието от Наредба №2 за опазване на обществения ред и безопасността на движението на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим има за цел да създаде условия за по-бързото ориентиране на гражданите в системата от правни норми, съставляващи местното законодателство.

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим:

Главната цел е да се постигне максимална актуалност на текстовете на Наредбата и да се премахнат противоречията с нормативните актове от по-висока степен. Предлаганият проект на Наредба цели актуализиране и прецизиране на разпоредбите в нея и по-добро и по-подробно регулиране на обществените отношения, свързани с обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим. Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, права и задължения на всички физически лица, постоянно живеещи или временно пребиваващи на територията на Община Пордим, както и за юридически лица и организации по отношение спазване на обществения ред, осигуряване и поддържане на чистота, строителството и опазването на околната среда на територията на Общината.

3. Очаквани резултати от приемането на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим, са:

- актуалност на текстовете на Наредбата за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове от действащото законодателство;

- преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагането на старата наредба;

- намаляване на противоправните деяния, засягащи обществения ред, чистотата, строителството и опазването на околната среда на територията община Пордим.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганата Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Пордим, се издава въз основа на Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобразена е със Закона за устройство на територията, Закона за събранията, митингите и манифестациите, Закона за закрила на детето, Закон за опазването на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, Закона за опазване на околната среда, Закона за защита от шума в околната среда и др., поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закони с него.

Comments are closed.