На 29.05.2020 г. от 14:45 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Садина 1”, поземлен имот №500815 по КВС, (с идентификатор 57772.500.815, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-235/10.04.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър) за землището на гр. Пордим, с площ на имота 25,847 дка и водна площ 12,843 дка, находящ се в местност “Друма”, актуван с акт за публична общинска собственост №123/14.06.2000 г., при начална тръжна цена в размер на 30.00 лв./дка или общо 385,29 лв. без ДДС годишен наем.
Депозит за участие в размер на 192,65 лв. /сто деветдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.06.2020 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=13579. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.06.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на язовир „Садина 1“ в землището на гр. Пордим, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 04.06.2020 г. с представител на  Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 05.06.2020 г., от 14:45ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.