На 29.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – частна общинска собственост помещение с обща ползваема площ от 52 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за частна общинска собственост № 3/11.01.1993 г., с предназначение за търговска дейност, при начална месечна тръжна цена от 156,00 лв. (сто петдесет и шест лева) без ДДС, начален час 14:00 ч.
Депозит за участие в размер на 78,00 лв. /седемдесет и осем лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.06.2020 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим на адрес https://www.pordim.bg/?p=13572. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.06.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обособена част от общински имот – частна общинска собственост помещение, находящо се в гр. Пордим, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 04.06.2020 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 05.06.2020 г., от 14:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.