Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пордим, приета с Решение №82/15.02.2008 г. на Общински съвет – Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим -  Центъра за информация и обслужване на граждани – гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: obshtina@pordim.bg.
С предлагания проект на Наредба се извършва изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пордим, приета с Решение №82/15.02.2008 г. на Общински съвет – Пордим.

1. Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пордим:

Действащата към настоящия момент на територията на Община Пордим Наредба за определяне размера на местните данъци е приета с Решение №82/15.02.2008 г. на Общински съвет – Пордим. Последното й изменение е с Решение №619/31.01.2019г. на Общински съвет – Пордим. Правното основание за приемането й е чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. Независимо от скорошното изменение на наредбата, към настоящия момент са настъпили законодателни промени, които следва да намерят отражение и в нея.
Предлаганите изменения и допълнения касаят текстовете на чл.7, ал. 1, чл.17, ал.4,  чл.32, ал.3, чл.40, ал. 3, т.5 и ал.4, чл.41, ал. 2 и чл.48, ал.1, т.2 от действащата Наредба. След измененията на ЗМДТ те следва да се коригират, тъй като са загубили актуалност. Предвижда се измененията да влязат в сила от 01 януари 2021 г., съобразно чл.1, ал.4 от ЗВДТ, според който  не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
Очакваният резултат от приемането на предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е да се синхронизират в пълна степен текстовете й с действащото законодателство и по-специално със Закона за местните данъци и такси. Като следствие на това и в защита на обществения интерес ще се постигне и по-добро и ефективно управление на общинските финанси.
2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пордим:
Целта на Наредбата е  да се регламентират в пълна степен и достатъчно ясно правилата, по които Община Пордим ще определя, администрира и събира местните данъци. Като следствие на това и в защита на обществения интерес ще се постигне и по-добро и ефективно управление на общинските финанси.
Предлаганото приемане на Наредбата е и с цел синхронизиране и актуализиране на подзаконовия нормативен акт със Закона за местните данъци и такси.
3. Очаквани резултати от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пордим:
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.
4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пордим:
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пордим представлява подзаконов нормативен акт, издаден въз основа на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,  поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с него.

Comments are closed.