П О К А Н А

На 12.02.2020 год. /сряда/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане бюджета на Община Пордим, Плевенска област за 2020 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Съгласуване на позицията на община Пордим по въпросите от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и предоставяне на мандат за гласуване.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Leave a Reply