Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим -  Центъра за информация и обслужване на граждани – гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: obshtina@pordim.bg.

С предлагания проект на Наредба ще се регламентират условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл. 43 и 45 от ЗОС, както и във ведомствени жилища, собственост на Община – Пордим.

1. Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:

Община Пордим е собственик на  19 /деветнадесет/ бр. общински жилища.

Съгласно чл.45а от Закона за общинската собственост условията и редът за установяване на жилищни нужди на граждани и за настаняване под наем в тези жилищата се определят с наредба на общинския съвет като в същата наредба се определят и условията и редът за настаняване във ведомствените жилища на общината.

Към настоящия момент на територията на Община Пордим няма действаща наредба, в съответствие с изискването на чл.45а от Закона за общинската собственост.

В доклад № 0200302318 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Пордим за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2018 г., приет с Решение № 183 от 17.07.2019 г. на Сметната палата (Протокол № 26), е направена констатация за липса на наредба по чл.45а от Закона за общинската собственост и са дадени препоръки за приемането на такава от общински съвет – Пордим.

С предлаганата наредба ще се регламентират условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл. 43 и 45 от ЗОС, както и във ведомствени жилища, собственост на Община – Пордим.

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:

Целта на Наредбата е да се приведат действията на общинската администрация по отношение  общинските жилищни имоти в съответствие с действащото законодателство и с препоръките на одитиращия орган като се регламентират условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл. 43 и 45 от ЗОС, както и във ведомствени жилища, собственост на Община – Пордим.   Като следствие на това и в защита на обществения интерес ще се постигне и по-добро и ефективно управление на общинските жилищни имоти.

Предлаганото приемане на Наредбата е и с цел синхронизиране и актуализиране на подзаконовия нормативен акт със Закона за общинската собственост.

3. Очаквани резултати от приемането на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища е подзаконов нормативен акт, издаден въз основа на чл. 45а, ал.1 от Закона за общинската собственост,  поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с него.

Comments are closed.