П О К А Н А

На 29.01.2020 год. /сряда/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2019 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Приемане на Програма за управление на община Пордим за периода 2020-2023 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Пордим за периода 2020-2023 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Приемане на Програма за управление на общинската собственост за 2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Пордим през 2019 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Отчет за изпълнение на взетите от Общински съвет гр. Пордим решения за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Приемане на Общински план за младежта за 2020 година, съгласно Закона за младежта и Националната стратегия за младежта – 2020.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Приемане на Общинска дългосрочна програма по енергийна ефективност на община Пордим за периода 2020-2030 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Приемане финансовите отчети на спортните клубове от община Пордим, субсидирани през 2019 г. от общинския бюджет.
Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим.
10. Откриване на процедура за продажба на застроено дворно място, съставляващо УПИ II-286, в стр. кв. 26 по плана на с. Згалево.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
11. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на Язовир „Альовец“
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
12. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на „Автоспирка“ с. Одърне.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
13. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за четвъртото тримесечие на 2019 год.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
14. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.