ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с Решение № 287 от 30.01.2017 г. на Общински съвет – Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим -  Центъра за информация и обслужване на граждани – гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: obshtina@pordim.bg.
С предлагания проект на Наредба се извършва изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с Решение № 287 от 30.01.2017 г. на Общински съвет – Пордим.

1. Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи:

Действащата към настоящия момент на територията на Община Пордим Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, е приета с Решение № 287 от 30.01.2017 г. От тогава до сега са настъпили законодателни промени, които следва да намерят отражение и в нея. Одитът, извършен от Сметната палата на Република България, също има някои препоръки по отношение на отделни текстове от Наредбата, които трябва да бъдат съобразени. Същевременно, при практическото прилагане на действащата Наредба се наблюдава неефективност на регламентацията на процеса по оземляване на безимотни и малоимотни граждани, изразяваща се в това, че поставените с нея цели не се постигат.
Предлаганите изменения и допълнения касаят текстовете на чл.2, ал.2 и ал.3, чл.21, ал.2,  чл.39, ал.4, чл.56, ал. 2 - 12 и чл.58, ал. 1 и ал. 3 от действащата Наредба.
Нормата на чл.2, ал.2 и ал.3 предвижда, че в изпълнение на приетата от Общинския съвет стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си, същият приема и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на Кмета на общината. Предвижда се още стратегията и годишната програма, както и промените в тях да се обявяват на таблото за обявления и да се публикуват на официалната интернет страница на общината.
С изменението на Закона за общинската собственост, публикувано в ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г., се въвежда задължение на Общинския съвет да приема в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост, освен годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите, който също подлежи на разгласяване по реда, предвиден в Наредбата.
За синхронизиране текстовете на Наредбата с действащия нормативен акт от по-висока степен – Закона за общинската собственост, се налага изменение на ал.2 и ал.3 на чл.2 от Наредбата в следния смисъл:
ал.2 В изпълнение на стратегията по ал. 1, Общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на Кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и с обема и съдържанието, предвидени в  чл.8, ал.9 от ЗОС.
ал.3 Стратегията, планът за действие за общинските концесии и годишната програма, както и промените в тях се обявяват на таблото за обявления и се  публикуват на официалната интернет страница на общината.
Нормата на чл.21, ал.2 предвижда: «Отдаването под наем на общински имоти по ал.1 на същия член се извършва чрез заявление по образец до Кмета на общината, което съдържа наименование на заявителя, местонахождение на имота, предмет на дейността, която ще се осъществява и срока за предоставяне. Към заявлението се прилага и копие от съдебна регистрация на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, удостоверение за актуално правно състояние и удостоверение за вписване в Централния регистър на Министерството на правосъдието.»
С измененията на Закона за търговския регистър и регистъра на  юридическите лица с нестопанска цел и Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г./ се предвиди  отпадане на регистрацията на тези лица в Централния регистър на Министерство на правосъдието и пререгистрацията им от регистрите на окръжните съдилища в регистъра на Агенция по вписванията. Съгласно чл.23, ал.1 от Закона за търговския регистър и регистъра на  юридическите лица с нестопанска цел, Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък „ЕИК”, задължителен и за юридическите лица с нестопанска цел и техните клонове. Ал. 6  на същата правна норма предвижда, че „Ако е посочен идентификационен код, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 5 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение първо.” При тази законова уредба изречение второ на чл.21, ал.2 от Наредбата се явява в противоречие с по-високите по степен нормативни актове и следва да отпадне.
Нормата на чл.39, ал.4 от Наредбата предвижда: „Исканията на лицата по предходните алинеи за закупуване се придружават от следните документи:
1. документ за собственост или документ за признато право на строеж, в случаите по § 6 от Преходните правила на Закона за собствеността;
2. скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър, a за имоти с влязла в сила кадастрална карта и скица извадка от кадастралната карта;
3. удостоверение за наследници;
4. копие от одобрения архитектурен проект на сградата - за всички останали случаи;
5. удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата, когато е приложимо.”
Съгласно чл.55, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър за имотите с влязла в сила кадастрална карта Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва при поискване услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид, в т.ч. скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали. За имотите извън обхвата на кадастъра, общинската администрация по местонахождението им разполага с нужната информация, поради което отпада необходимостта същата да бъде изисквана от потребителите на административната услуга. Този аргумент е относим и към въведеното изискване за представяне на удостоверение за наследници и в случаите, когато то се издава от Община Пордим. Затова се предлага изменение в този текст на Наредбата, който след изменението да придобие следната редакция:
чл.39, ал.4 Исканията на лицата по предходните алинеи за закупуване се придружават от следните документи:
1. документ за собственост или документ за признато право на строеж, в случаите по § 6 от Преходните правила на Закона за собствеността;
2. скица за имоти извън регулация с влязла в сила кадастрална карта и скица извадка от кадастралната карта;
3. удостоверение за наследници, когато същото не се издава от Община Пордим;
4. копие от одобрения архитектурен проект на сградата - за всички останали случаи;
5. удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата, когато е приложимо.
Чл.56 от Наредбата, от ал.2 до ал.12 включително, урежда условията и реда за оземляване със земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на безимотни и малоимотни граждани. През последните години се наблюдава ситуация, в която нито един от оземлените граждани не обработва сам, респ. не получава добиви от предоставената му земя за пряко задоволяване на собствените си нужди от земеделска продукция. Напротив, наблюдава се преотдаване под наем на предоставените по този ред земеделски земи на регистрирани земеделски производители, респ. получаване на наемна цена. Безспорно е, че не това е целта на ЗСПЗЗ и на конкретния текст на Наредбата. След като въведената правна норма не удовлетворява поставените при приемането й цели, то отпада необходимостта от съществуването на същата. В този смисъл е и предлаганото изменение. Алинеи от 2 до 12 включително на чл. 56 от Наредбата се заличават и същия добива следната редакция „Разпореждания със земите от общинския поземлен фонд се извършват по реда на глава седма от настоящата наредба, при спазване на изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му.”
Съгласно чл. 58, ал. 1 от Наредбата „Търговете и конкурсите се провеждат от 5 – членна комисия, назначена със заповед на Кмета на общината и съставена от служители на общинската администрация. Един от членовете на комисията трябва да бъде правоспособен юрист и един от членовете трябва да бъде общински съветник по предложение на Председателя на Общинския съвет. В същата заповед се определят и двама резервни членове на комисията. Според ал.3 на същата норма „В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията, което не може да бъде по-малко от 50 лв. на председателя и  30 лв. на член на комисията.”
Съгласно доклад № 0200302318 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Пордим за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2018 г., приет с Решение № 183 от 17.07.2019 г. на Сметната палата (Протокол № 26), в комисиите за провеждане на процедурите са включени външни лица – общински съветници, с които не са сключени писмени договори и са им изплатени възнаграждения без нормативно основание. Не е спазен и чл. 58, ал. 3 от Наредбата, като в заповедите за назначаване на комисии не е определян размер на възнаграждение за председателя и останалите им членове. В противоречие с тази норма, само на общинските съветници, членове на комисиите, са изплатени възнаграждения по ведомости за работни заплати през 2017 г. и 2018 г.
Освен това, с включването на общински съветници в комисиите за провеждане на процедури, се нарушава принципът за разделение на властите, заложен в Конституцията на Република България. Целите на тази уредба, свързани с публичност и прозрачност, се постигат с прилагането на други действащи нормативни актове от по-висока степен, предвиждащи незабавно публикуване на всички актове на Кмета и комисиите за провеждане на процедури на официалната интернет страница на Общината.
Затова се предлага изменение на в чл.58 от Наредбата, съобразно което от ал.1 отпада текста “и един от членовете трябва да бъде общински съветник по предложение на Председателя на Общинския съвет.”, а ал.3 се заличава изцяло.
В посочения по-горе одитен доклад се съдържа констатация, че в Наредбата не е определен ред за надзор и актуване и предоставяне на справки по Актовите книги за общинските имоти, което представлява несъответствие с чл. 62, ал. 2 от ЗОС.  Затова, с цел синхронизиране на Наредбата с действащия нормативен акт от по-висок ранг – Закона за общинската собственост, се създава се нов РАЗДЕЛ VIII с необходимото съдържание.
2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи:
Целта на Наредбата е  да се регламентират в пълна степен и достатъчно ясно правилата, по които Община Пордим ще придобива и управлява общинското имущество, както и правилата и процедурите, по които ще се разпорежда с него. Като следствие на това и в защита на обществения интерес ще се постигне и по-добро и ефективно управление на общинските недвижими имоти и вещи.
Предлаганото приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи е и с цел синхронизиране и актуализиране на подзаконовия нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за търговския регистър и регистъра на  юридическите лица с нестопанска цел, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
3. Очаквани резултати от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи:
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.
4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи:
За прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи не са необходими допълнителни финансови средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи е подзаконов нормативен акт, издаден въз основа на чл. 8 от Закона общинската собственост,  поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с него.
Предвид изложеното, предложението за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, е  както следва:

ПРОЕКТ

Наредба
за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
§1. В чл.2, ал. 2 се изменя и допълва така:
ал.2 В изпълнение на стратегията по ал. 1, Общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на Кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и с обема и съдържанието, предвидени в  чл.8, ал.9 от ЗОС.

§2. В чл.2, ал. 3 се изменя и допълва така:
ал.3 Стратегията, планът за действие за общинските концесии и годишната програма, както и промените в тях се обявяват на таблото за обявления и се  публикуват на официалната интернет страница на общината.

§3. В чл.21, ал. 2 се изменя и допълва така:
ал.2 Отдаването под наем на общински имоти по ал.1 се извършва чрез заявление по образец до Кмета на общината, което съдържа наименование на заявителя, ЕИК/ЕГН, местонахождение на имота, предмет на дейността, която ще се осъществява и срока за предоставяне.

§4. В чл.39, ал. 4 се изменя и допълва така:
ал.4 Исканията на лицата по предходните алинеи за закупуване се придружават от следните документи:
1. документ за собственост или документ за признато право на строеж, в случаите по § 6 от Преходните правила на Закона за собствеността;
2. скица за имоти извън регулация с влязла в сила кадастрална карта и скица извадка от кадастралната карта;
3. удостоверение за наследници, когато същото не се издава от Община Пордим;
4. копие от одобрения архитектурен проект на сградата - за всички останали случаи;
5. удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата, когато е приложимо.

§5. В чл.56, ал. 2 - 12 се отменят.

§6. В чл.58, ал.1 се изменя и допълва така:
ал.1 Търговете и конкурсите се провеждат от 5 – членна комисия, назначена със заповед на Кмета на общината и съставена от служители на общинската администрация. Един от членовете на комисията трябва да бъде правоспособен юрист. В същата заповед се определят и двама резервни членове на комисията.

§7. В чл.58, ал. 3 се отменя.

§8. Създава се нов РАЗДЕЛ VIII със следното съдържание:

РАЗДЕЛ VIII
НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ

Чл. 94.  (1) За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
(2) За временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Чл. 95. (1) Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от длъжностно лице, определено от кмета на общината. Актът се подписва от съставителя, утвърждава се от кмета на общината и се предоставя за вписване по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър в 7-дневен срок от утвърждаването му.
(2) Първият екземпляр на акта се съхранява в службата по вписванията, а вторият - в общината. Препис от акта се изпраща в 7-дневен срок от вписването му на службата по геодезия, картография и кадастър, на областния управител и на лицата, на които е предоставен имотът.
(3) За всеки общински имот се съставя досие по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, към което се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, предоставените права на трети лица, както и други данни, относими към статута на имота.
(4) Актът за общинска собственост за имот - държавна собственост, прехвърлен безвъзмездно в собственост на общината от държавата, както и за имот, придобит в собственост на общината чрез покупко-продажба от държавата или чрез замяна между общината и държавата, се съставя съгласно изискванията на ал. 1 - 3 след отписването му от актовите книги за държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост. В 14-дневен срок от приемане на решението на Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне в собственост, съответно - от подписването на договор за покупко-продажба или за замяна, компетентният орган отписва имота от актовите книги за държавна собственост и предава имота на общината.
(5) Актът за общинска собственост за имот - държавна собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон, се съставя съгласно изискванията на ал. 1 - 3. В 7-дневен срок от получаването на препис от вписания акт за общинска собственост областният управител отписва имота от актовите книги за държавна собственост и предава имота на общината.
Чл. 96.   При влизане в сила на кадастрална карта за имотите - общинска собственост, се съставят нови актове за общинска собственост, в които се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за общинска собственост.
(2)   Когато при влизането в сила на подробни устройствени планове за райони, в които няма влязла в сила кадастрална карта, както и при изменение в подробните устройствени планове, в кадастралната карта (кадастрален план), в плановете за земеразделяне, в лесоустройствените планове и в други планове, свързани с възстановяването на правото на собственост, се образуват нови поземлени имоти, за всеки новообразуван поземлен имот се съставя нов акт за общинска собственост, в който се посочват номерът и датата на предходно съставения акт.
(3) Номерът и датата на новосъставените актове по ал. 1 и 2 се отбелязват и в предходно съставените актове и в съответните регистри.
(4)  За новосъставените актове по ал. 1 и 2 се прилагат разпоредбите на чл. 95, ал. 1 - 3.
Чл. 97. (1) При промяна на характера на собствеността от публична в частна или обратно се съставя нов акт, като това обстоятелство се отбелязва в новия и в стария акт и в регистрите.
(2)  За новосъставените актове по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 95, ал. 1 - 3.
(3)  При настъпване на други промени в данните, вписани в акта за общинска собственост, извън случаите по ал. 1 и по чл. 96, както и при установяване на явна фактическа грешка, се съставя акт за поправка на акта за общинска собственост.
(4) Номерът и датата на актовете за поправка на актове за общинска собственост се отбелязват в актовете, които поправят, и в съответните регистри.
(5) За актовете за поправка на актове за общинска собственост по ал. 3 се прилагат разпоредбите на чл. 95, ал. 1 и 2.
Чл. 98. В акта за общинска собственост се вписват данните по чл. 30, ал. 2, т. 4, чл. 60, т. 1 - 7, чл. 61, ал. 1, т. 5, 7, 9 и 10 и чл. 84, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
Чл. 99. (1) Актовете за общинска собственост се вписват с последователни номера в регистъра, подшиват се в актови книги и се съхраняват в съответните служби “Общинска собственост”.
(2) Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях като подаде писмено искане до Кмета на общината. В двуседмичен срок от подаване на искането, общинската администрация изготвя исканата справка при спазване на Закона за защита на личните данни.
(3) Върху акта за общинска собственост на имот, който е престанал да бъде собственост на общината, се отбелязва, че е отписан и се посочва основанието за отписването му от актовите книги за общинска собственост и той се съхранява по начина, предвиден в ал. 1.
(4) За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - общинска собственост, се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет.
Чл. 100. Въз основа на съставените актове за общинска собственост се създават главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
(2) Актовете за общинска собственост, главните регистри и досиетата на имотите се съхраняват безсрочно.
(3) Регистрите се състоят от партидите на отделните имоти. Редът за съставяне, поддържане и съхраняване на актовете, досиетата и регистрите и за извършване на поправки в тях се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
(4) За регистрите по ал. 1 се създават компютризирани информационни системи, които осъществяват връзка с кадастъра и имотния регистър.
(5) Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
Чл. 101. (1) Имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика.
(2) Споровете за материално право се решават по съдебен ред.
Чл. 102. (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината.
(2) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(5) Лицата, от които са иззети имоти по ал. 1, нямат правата по чл.72 - 74 от Закона за собствеността.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня, следващ деня на публикуването й.

ВНОСИТЕЛ:
ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ

Comments are closed.