На 29.01.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на  обособена част от общински имот- публична общинска собственост „Младежки клуб” в град Пордим, с обща ползваема площ 220 кв.м., находящ се в УПИ VI -766,кв.1 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за публична общинска собственост № 102/29.04.1999г. предназначена за разкриване на заведение за хранене и развлечение, при начална месечна тръжна цена от 530,00 лв. ( петстотин и тридесет лева) без ДДС, начален час 14:15ч.
Депозит за участие в размер на 265,00 лв. /двеста шестдесет и пет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 28.01.2020г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.02.2020 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=13121. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 28.01.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.02.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обособена част от общински имот – публична общинска собственост „Младежки клуб” в град Пордим, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 28.01.2019 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 04.02.2019 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 05.02.2020 г., от 14:15ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.