П О К А Н А

На 16.12.2019 год. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализация на Програмата за управление на общинската собственост за 2019 г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Актуализация на плана за приходите и разходите за местни дейности на Община Пордим за 2019 година.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Приемане на изменение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Община Пордим.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Приемане на План – Сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2020 год. на Община Пордим.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Предоставяне за безвъзмездно ползване на моторни превозни средства – училищни автобуси – частна собственост, в полза на СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, гр. Пордим, община Пордим.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Кандидатстване на Община Пордим за финансиране по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика за бюджет 2020 г. с проект „Да обновим и възродим сградата на НЧ „Пробуда 1903“ в с. Тотлебен, общ. Пордим“.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I „За централен площад, озеленяване, отдих, детски площадки и магазин“ и УПИ II-286 „За обществено-обслужваща дейност, настаняване и подслон“ в кв. 26 по плана на с. Згалево, общ. Пордим.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир „Дрен“, находящ се в землището на гр. Пордим.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – публична общинска собственост „Младежки клуб“ в гр. Пордим.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10. Отмяна на Решение №10 по Протокол №2 от проведено заседание на 15.11.2019 г. на ОбС –Пордим за закриване на кметство с. Борислав.
Докладва: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим.
11. Докладна записка за членуване на председателят на ОбС – Пордим в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
Докладва: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим.
12. Молби.
13. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.