П О К А Н А


На 09.12.2019 год. /понеделник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим , ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници.
Докладва: Маринела Дочева – Председател на ОИК гр. Пордим.
2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
Докладва: Павлина Антонова – Председател на временната комисия.
3. Създаване на Постоянните комисии към Общински съвет град Пордим и избиране на техните членове.
Докладва: Катя Димитрова – Председател на ОбС – Пордим.
4. Избор на заместник – председател на Общински съвет – Пордим.
Докладва: Катя Димитрова - Председател на ОбС – Пордим.
5. Определяне на пълномощията на кметски наместник в община Пордим.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Определяне на размера на работната заплата на Кмета на Община Пордим, Плевенска област.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Определяне на размера на работните заплати на кметовете на кметства в Община Пордим, Плевенска област.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за третото тримесечие на 2019 год.
Докладва: Детелин Василев: Кмет на Община Пордим.
9. Молби.
10. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.