Последни Новини

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 09 апр 2021

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на сграда „Културен дом”, построена върху 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., находяща се в УПИ V, кв. 67 по плана на с. Каменец

публикувано на: 09 апр 2021

О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 28.04.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на сграда „Културен дом”, построена върху 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., находяща се в УПИ V, кв. [...]

чети нататък>>

Заповед № ИЗ-02-294/01.04.2021г. на Кмета на Община Пордим относно забрана за продажба на алкохол за времето от 19.00 ч. на 03.04.2021г. до 21.00 ч. на 04.04.2021г. на територията на Община Пордим

публикувано на: 02 апр 2021

Заповед № ИЗ-02-294/01.04.2021г. на Кмета на Община Пордим относно забрана за продажба на алкохол за времето от 19.00 ч. на 03.04.2021г. до 21.00 ч. на 04.04.2021г. на територията на Община Пордим

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-239/04.03.2021 г. до Валя Павлова Тарова за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти I-13, II-13, III-13, IV-12 и XVІ-14 в кв.6 по плана на с. Вълчитрън

публикувано на: 30 мар 2021

Обявление №СБР-00-239/04.03.2021 г. до Валя Павлова Тарова за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти I-13, II-13, III-13, IV-12 и XVІ-14 в кв.6 по плана на с. Вълчитрън

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 24 мар 2021

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за управление на общинските пътища.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 24 мар 2021

П О К А Н А
На 31.03.2021 год. /сряда/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Одобряване [...]

чети нататък>>

Заповед РД-10-29/19.03.2021г. на Кмета на Община Пордим относно въвеждане на нови мерки за борба с COVID-19

публикувано на: 19 мар 2021

Заповед РД-10-29/19.03.2021г. на Кмета на Община Пордим относно въвеждане на нови мерки за борба с COVID-19

чети нататък>>

О Б Я В А за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба. Длъжностите са във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните Стара Загора, Казанлък, Ямбол, Враца, Плевен, Карлово, Благоевград, Смолян и Свобода.

публикувано на: 19 мар 2021

О Б Я В А
за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба. Длъжностите са във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните Стара Загора, Казанлък, Ямбол, Враца, Плевен, Карлово, Благоевград, Смолян и Свобода.
1. Със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за [...]

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 17 мар 2021

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес https://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за управление на горските територии - собственост на Община Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок [...]

чети нататък>>

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПОРДИМ

публикувано на: 15 мар 2021

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПОРДИМ
Диплянка

чети нататък>>