Последни Новини

ВАЖНО !!! - ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ

публикувано на: 07 юли 2021

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА ПОРДИМ

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 1700,00 м2, ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 76 м2, едноетажна масивна стопанска сграда, със застроена площ от 42 м2, находящи се в УПИ IV-146, кв. 25, по плана на с. Тотлебен, общ. Пордим, при начална тръжна цена в размер на 7 480,00 лв. без ДДС

публикувано на: 06 юли 2021

На 21.07.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 1700,00 м2, ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 76 м2, едноетажна масивна стопанска сграда, със застроена площ от 42 м2, [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на дворно място, съставляващо УПИ II, в кв. 6 по регулационния план на с. Каменец с площ 600 кв.м., заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ от 55 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 3 710.00 лв. без ДДС

публикувано на: 06 юли 2021

На 21.07.2021 г. от 10:45 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на дворно място, съставляващо УПИ II, в кв. 6 по регулационния план на с. Каменец с площ 600 кв.м., заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ от 55 кв.м., [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост - недвижим имот № 000169 по плана на землището на с. Одърне, представляващ „Изоставено трайно насаждение“ от 19,687 дка., при начална тръжна цена 14 300,00 лв. без ДДС.

публикувано на: 06 юли 2021

На 21.07.2021 г. от 11:15 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост -  недвижим имот № 000169 по плана на землището на с. Одърне – имот № 53446.28.169 по КК, представляващ „Изоставено трайно насаждение“ от 19,687 дка., АОС № 2128 от [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част „Търговска зала“ с площ 44,35 кв.м от едноетажна масивна жилищна сграда – магазин, находяща се в УПИ V-30, в кв. 67, по регулационния план на с. Каменец

публикувано на: 06 юли 2021

На 21.07.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част „Търговска зала“ с площ 44,35 кв.м от едноетажна масивна жилищна сграда – магазин, находяща се в УПИ V-30, в кв. 67, по регулационния план на с. Каменец, общ. Пордим, АОС № 2134 от [...]

чети нататък>>

Информация относно пробно демострационно гласуване с машини в населените места на Община Пордим на 09.07.2021г.

публикувано на: 30 юни 2021 чети нататък>>

Покана от Управителния Съвет на „Сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“ до членовете на „Сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ

публикувано на: 28 юни 2021

Покана от Управителния Съвет на „Сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ“ до членовете на „Сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ ЛЕВСКИ, ЛЕТНИЦА, ПОРДИМ

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 18 юни 2021

П О К А Н А

На 25.06.2021 год. /петък / от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Актуализиране на Програмата за управление [...]

чети нататък>>

Забрана за къпане в всички водни площи на територията на Община Пордим

публикувано на: 17 юни 2021

Забрана за къпане в всички водни площи на територията на Община Пордим

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-560/21.05.2021 г.

публикувано на: 16 юни 2021

Обявление №СБР-00-560/21.05.2021 г.

чети нататък>>