Последни Новини

Обява от Общинска служба “Земеделие” Пордим

публикувано на: 13 авг 2020

Обява от Общинска служба “Земеделие” Пордим

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място с построена в него жилищна и стопански сгради, частна общинска собственост, с площ 2 540 кв. м. в УПИ VIII-361, кв. 53, АОС №1734 от 23.07.2007 г., по плана на с. Тотлебен, при начална тръжна цена в размер на 5 970,00 лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС

публикувано на: 11 авг 2020

На 09.09.2020 г. от 11:45 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място с построена в него жилищна и стопански сгради, частна общинска собственост, с площ 2 540 кв. м. в УПИ VIII-361, кв. 53, АОС №1734 от 23.07.2007 г., по плана на [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, частна общинска собственост, с площ 2 310 кв. м., в УПИ IХ-361, кв. 53, АОС №1735 от 23.07.2007 г., по плана на с. Тотлебен, при начална тръжна цена в размер на 4 650,00 лв. /четири хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС

публикувано на: 11 авг 2020

На 09.09.2020 г. от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, частна общинска собственост, с площ 2 310 кв. м., в УПИ IХ-361, кв. 53, АОС №1735 от 23.07.2007 г., по плана на с. Тотлебен, при начална тръжна цена в размер [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, частна общинска собственост, с площ 530 кв. м. в УПИ XVI, пл. №9, кв. 84 „а“, АОС № 150 от 04.09.2000 г., по плана на гр. Пордим, при начална тръжна цена в размер на 2 840,00 лв. /две хиляди осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС

публикувано на: 11 авг 2020

На 09.09.2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, частна общинска собственост, с площ 530 кв. м. в УПИ XVI, пл. №9, кв. 84 „а“, АОС № 150 от 04.09.2000 г., по плана на гр. Пордим, при начална [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, частна общинска собственост, с площ 530 кв. м. в УПИ XIХ, пл. №9, кв. 84 „а“, АОС № 151 от 04.09.2000 г., по плана на гр. Пордим, при начална тръжна цена в размер на 2 840,00 лв. /две хиляди осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС

публикувано на: 11 авг 2020

На 09.09.2020 г. от 11:15 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, частна общинска собственост, с площ 530 кв. м. в УПИ XIХ, пл. №9, кв. 84 „а“, АОС № 151 от 04.09.2000 г., по плана на гр. Пордим, при начална тръжна [...]

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 07 авг 2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Заповед № РД-07-68/30.07.2020г. на Директора на Областна Дирекция “Земеделие” град Плевен за назначаване на комисии за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, както и за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, по споразумение между собствениците и / или ползвателите за всички землища на Община Пордим

публикувано на: 06 авг 2020

Заповед № РД-07-68/30.07.2020г. на Директора на Областна Дирекция “Земеделие” град Плевен за назначаване на комисии за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, както и за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, по споразумение между собствениците и / или ползвателите за всички землища на Община Пордим

чети нататък>>

Решение № 367/30.06.2020г. на Административен съд Плевен

публикувано на: 29 юли 2020

Решение № 367/30.06.2020г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Решение № 401/03.07.2020г. на Административен съд Плевен

публикувано на: 22 юли 2020

Решение № 401/03.07.2020г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Информация относно изпълнението на дейностите по проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр.Пордим, с.Згалево и с.Одърне“

публикувано на: 20 юли 2020

Днес, 17.07.2020г. в град Пордим започна изпълнението на дейностите по проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр.Пордим, с.Згалево и с.Одърне“ с направена първа копка на ул. „Кирил и Митодий“ в съответствие с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0061-C01, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, [...]

чети нататък>>