Последни Новини

Обявление с изх. №СБР-00-64/07.02.2019 г., до Мария Николова Аладжова, Михайл Стефанов Генов, Николай Стефанов Генов и Татяна Василева Аладжова, относно изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ХХV-403 в кв.37 по плана на с. Вълчитрън, общ. Пордим

публикувано на: 11 мар 2019

Обявление с изх. №СБР-00-64/07.02.2019 г., до Мария Николова Аладжова, Михайл Стефанов Генов, Николай Стефанов Генов и Татяна Василева Аладжова, относно изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ХХV-403 в кв.37 по плана на с. Вълчитрън, общ. Пордим

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-4/11.03.2019 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ ІV-661 и ІІІ-657 в кв. 8, с. Каменец

публикувано на: 11 мар 2019

Заповед №СБР-02-4/11.03.2019 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ ІV-661 и ІІІ-657 в кв. 8, с. Каменец

чети нататък>>

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

публикувано на: 05 мар 2019

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА
1. Със заповед № ОХ-176/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявени 185 вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс [...]

чети нататък>>

Решение на Административен съд Плевен

публикувано на: 04 мар 2019

Решение № 51 от 31.01.2019г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Протокол № 2 и Заповед № РД 10-18/28.02.2019г. на Кмета на Община Пордим за спечелил конкурс за заемане на длъжността Главен архитект на Община Пордим

публикувано на: 01 мар 2019

Протокол № 2
Заповед № РД 10-18/28.02.2019г. на Кмета на Община Пордим за спечелил конкурс за заемане на длъжността Главен архитект на Община Пордим

чети нататък>>

Заповед № УС-00-117/01.03.2019г. на Кмета на Община Пордим за обявяване спечелил тръжна процедура

публикувано на: 01 мар 2019

На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=12180 е публикувана Заповед № УС-00-117/01.03.2019г. на Кмета на Община Пордим за обявяване спечелил тръжна процедура

чети нататък>>

Протокол от първи етап на конкурс за длъжността “Главен архитект на Община Пордим”

публикувано на: 22 фев 2019

Протокол от първи етап на конкурс за длъжността “Главен архитект на Община Пордим”
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс кандидати за длъжността “Главен Архитект на Община Пордим”

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 22 фев 2019

П О К А Н А
На 28.02.2019год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2019г.
Докладва: Детелин Василев – [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 11 фев 2019

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 27.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от сграда „Автоспирка” в град Пордим, две помещения с обща площ 48 кв.м., находяща се [...]

чети нататък>>

Обявление с изх. №СБР-00-65/07.02.2019 г. до обществеността, относно изменение на ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №002010 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

публикувано на: 08 фев 2019

Обявление с изх. №СБР-00-65/07.02.2019 г. до обществеността, относно изменение на ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №002010 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

чети нататък>>