Последни Новини

Информация от Община Пордим относно частично прекъсване и ограничаване на движението на ППС през жп прелез на км. 215 + 750 в района на гара Пордим

публикувано на: 31 окт 2018

Във връзка с получено уведомление от инж. Иво Михайлов Петров - Директор на Железопътна секция Враца относно авариен ремонт на жп прелез на км. 215 + 750 в района на гара Пордим уведомяваме всички жители и гости на града,  че за периода от 20,30ч. до 23,30 ч. на 31.10.2018г. ще има частично прекъсване и ограничаване [...]

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-619/08.10.2018 г. до Илия Иванов Петков, Валентин илиев Иванов, Таня Григорова Иванова и Румен Весков Русанов на Заповед СБР-02-17/08.10.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ І-224, ХІХ-223, ХVІІІ-223 и ХVІІ-222 в кв.47.

публикувано на: 31 окт 2018

Обявление №СБР-00-619/08.10.2018 г. до Илия Иванов Петков, Валентин илиев Иванов, Таня Григорова Иванова и Румен Весков Русанов на Заповед СБР-02-17/08.10.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ І-224, ХІХ-223, ХVІІІ-223 и ХVІІ-222 в кв.47.

чети нататък>>

Заповед № УС-00-486/25.10.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне на спечелил търга

публикувано на: 25 окт 2018

Заповед № УС-00-486/25.10.2018г. на Кмета на Община Пордим за определяне на спечелил търга

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 24 окт 2018

П О К А Н А
На 31.10.2018год. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН   РЕД:

1.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим

2. Одобряване промяна на общата [...]

чети нататък>>

Информация за гражданите

публикувано на: 16 окт 2018

ОБЩИНА ПОРДИМ
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
НАПОМНЯ
На жителите на Общината, че 31 октомври /сряда/ 2018 година е крайният срок за плащане втората вноска на данък недвижими имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци.
Работното време на отдела е от 8.00 до 17.00часа без прекъсване

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-17/08.10.2018 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ І-224, ХІХ-223, ХVІІІ-223 и ХVІІ-222 в кв.47, с. Каменец

публикувано на: 08 окт 2018

Заповед №СБР-02-17/08.10.2018 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ І-224, ХІХ-223, ХVІІІ-223 и ХVІІ-222 в кв.47, с. Каменец

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-15/08.10.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР, в обхвата на УПИ ХХ-46, ХVІІІ-52 и УПИ ХVІІ-53 в кв.12 по плана на с. Вълчитрън

публикувано на: 08 окт 2018

Заповед №СБР-02-15/08.10.2018 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП – ПР, в обхвата на УПИ ХХ-46, ХVІІІ-52 и УПИ ХVІІ-53 в кв.12 по плана на с. Вълчитрън

чети нататък>>

Обява за провеждане тръжна процедура в Община Пордим

публикувано на: 04 окт 2018

О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 24.10.2018 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Шаварна 1” – имотен № 000106 по КВС на землището на с. Каменец, с [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 02 окт 2018

О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 17.10.2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място, съставляващо УПИ ХV-717, в стр.кв. 6 по плана на гр.Пордим, с площ [...]

чети нататък>>

Обявление с изх. №СБР-00-577/20.09.2018 г. до Георги Върбанов Стефанов, за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ ХVІІІ-968 и ХІХ-811 в кв.88 по регулационния план на с. Вълчитрън

публикувано на: 01 окт 2018

Обявление с изх. №СБР-00-577/20.09.2018 г. до Георги Върбанов Стефанов, за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ ХVІІІ-968 и ХІХ-811 в кв.88 по регулационния план на с. Вълчитрън

чети нататък>>