Последни Новини

Съобщение относно публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019г.

публикувано на: 09 яну 2019 чети нататък>>

Обявление с изх. №СБР-00-9/04.01.2019 г. до обществеността, относно одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №000271 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

публикувано на: 04 яну 2019

Обявление с изх. №СБР-00-9/04.01.2019 г. до обществеността, относно одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №000271 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

чети нататък>>

Съобщение за публично обсъждане

публикувано на: 04 яну 2019

Община Пордим уведомява населението на Общината, че на 18.01.2019г. от 14.00 часа в Заседателната зала на община Пордим ще се проведе публично обсъждане на Програмата за управление на общинската собственост за 2019г.

чети нататък>>

Обяви за свободни работни места

публикувано на: 27 дек 2018

ОБЩИНА ПОРДИМ
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „ СВЕТИ МИНА”
гр. Пордим, ул.”Ал. Стамболийски” №1   ksu_svetimina@abv.bg
ТЕЛ: 0887726172
ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ: Социален работник
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 07.01.2019 г.
МЯСТО НА РАБОТА: : КСУ „ Свети Мина “, ЦНСТДМ 1, ул. „Александър Стамболийски“  №15
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Висше -  Социални дейности, Социална
педагогика, Предучилищна педагогика, Начална [...]

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-24/21.12.2018 г. на Кмета на Община Пордим за одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №000271 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

публикувано на: 21 дек 2018

Заповед №СБР-02-24/21.12.2018 г. на Кмета на Община Пордим за одобрен ПУП – ПЗ в обхвата на поземлен имот №000271 по КВС на с. Вълчитрън, общ. Пордим

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-22/21.12.2018 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ І-609, ІІ-610 и ІІІ-611 в кв.10 по плана на с. Каменец, общ. Пордим

публикувано на: 21 дек 2018

Заповед №СБР-02-22/21.12.2018 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ І-609, ІІ-610 и ІІІ-611 в кв.10 по плана на с. Каменец, общ. Пордим

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-23/21.12.2018 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ V-648, VI-646,647, VII-643, Х-644 и XІ-645 в кв. 9, с. Каменец

публикувано на: 21 дек 2018

Заповед №СБР-02-23/21.12.2018 г. за изменение на ПУП – ПР в обхвата на УПИ V-648, VI-646,647, VII-643, Х-644 и XІ-645 в кв. 9, с. Каменец

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-768/28.11.2018 г. до Венета Панчева Стоилова, Анко Христанов Генов и Гено Петков Генов, относно Заповед №СБР-00-763/27.11.2018 г. за изменение на кадастралния план на с. Вълчитрън, кв.83, имоти с кад. №956 и №959

публикувано на: 21 дек 2018

Обявление №СБР-00-768/28.11.2018 г. до Венета Панчева Стоилова, Анко Христанов Генов и Гено Петков Генов, относно Заповед №СБР-00-763/27.11.2018 г. за изменение на кадастралния план на с. Вълчитрън, кв.83, имоти с кад. №956 и №959

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Илия Емилов Ивов и Милен Емилов Ивов за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ VІІІ-545, ХІ-548 и ХІІІ-549 в кв.40

публикувано на: 20 дек 2018

Обявление №СБР-00-495/21.08.2018 г. до Илия Емилов Ивов и Милен Емилов Ивов за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ VІІІ-545, ХІ-548 и ХІІІ-549 в кв.40

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 13 дек 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 09.01.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, съставляващо УПИ XIV, в кв.11 от 1 165,00 кв.м., с предназначение „За производствени [...]

чети нататък>>