Последни Новини

Обява за провеждане търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място, съставляващо УПИ ХV-717, в стр.кв. 6 по плана на гр.Пордим

публикувано на: 06 юли 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 18.07.2018 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място, съставляващо УПИ ХV-717, в стр.кв. 6 по плана на гр.Пордим, с площ 370 [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 десет години на обособена част от масивна едноетажна сграда „Автоспирка”, с. Згалево

публикувано на: 06 юли 2018

О Б Щ И Н А   П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 18.07.2018 г. от 11,00 часа ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години  на обособена част от масивна едноетажна сграда „Автоспирка”, с площ 50 м2,  находящ се в [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на търг за продажба на движимо имущество собственост на Община Пордим

публикувано на: 06 юли 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 18.07.2018 г. /сряда/ ще се проведат търгове за продажба на движимо имущество, собственост на Община Пордим, както следва :
Час на търга    Предмет на търга    Начална тръжна цена    Депозит за участие
13:20 ч.    Култиватор 4.2           [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура за продажба на апартаменти №1 и № 2 в квартал № 67 по плана на с. Каменец

публикувано на: 06 юли 2018

О Б Щ И Н А   П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 18.07.2018 г. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на:
-  Апартамент № 1, вх.”А” със застроена площ 69.44 кв.м., находящ се на първи етаж на жил. блок № 9 [...]

чети нататък>>

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017г.

публикувано на: 06 юли 2018

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2017г.

чети нататък>>

Заповед №СБР-02-5/03.07.2018 г. на Кмета на Община Пордим, относно изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ХII-332,334 „За ТПК 1-ви май” в кв.67 по плана на гр. Пордим, общ. Пордим

публикувано на: 03 юли 2018

Заповед №СБР-02-5/03.07.2018 г. на Кмета на Община Пордим, относно изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ХII-332,334 „За ТПК 1-ви май” в кв.67 по плана на гр. Пордим, общ. Пордим

чети нататък>>

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Ведомствена, модулна, автоснабдителна станция за зареждане на селскостопански машини с дизелово гориво и ведомствено газово стопанство, състоящо се от мобилна бутилкова група за захранване на сушилня за зърнени продукти, в ПИ № 500048, отредено “За производствена и складова дейност”, в землището на село Тотлебен, община Пордим, област Плевен

публикувано на: 25 юни 2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Ведомствена, модулна, автоснабдителна станция за зареждане на селскостонаски машини с дизелово гориво и ведомствено газово стопанство, състоящо се от мобилна бутилкова група за захранване на сушилня за зърнени продукти, в ПИ № 500048, отредено “За производствена и складова дейност”, в землището на село [...]

чети нататък>>

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

публикувано на: 25 юни 2018

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 25 юни 2018

ПОКАНА
На 29.06.2018год. /петък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:
1.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2.Разрешение за проект за изменение на ПУП на квартал №11 [...]

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-327/08.06.2018 г. до Симона Илиева Николаева, Николай Михайлов Николаев, Мариана Димитрова Мичкова, Росица Христова Костадинова, Борис Петков Борисов и Гергана Петкова Георгиева за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ І-254, ХV-255, ХІV-255 и ХІІІ-256 в кв.49

публикувано на: 13 юни 2018

Обявление №СБР-00-327/08.06.2018 г. до Симона Илиева Николаева, Николай Михайлов Николаев, Мариана Димитрова Мичкова, Росица Христова Костадинова, Борис Петков Борисов и Гергана Петкова Георгиева за изменение на регулационния план на с. Каменец, в обхвата на УПИ І-254, ХV-255, ХІV-255 и ХІІІ-256 в кв.49

чети нататък>>