Последни Новини

Дневен ред за заседание на Общински съвет - Пордим

публикувано на: 06 юли 2017

П О К А Н А

На 14.07.2017год. /петък/ от 11.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Откриване на процедура за отдаване под наем [...]

чети нататък>>

Решение № 206/19.05.2017г. на Административен съд Плевен

публикувано на: 28 юни 2017

Решение № 206/19.05.2017г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Информация за провеждане на растителнозащитни мероприятия на територията на Община Пордим

публикувано на: 26 юни 2017

ОБЩИНА ПОРДИМ

УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА гр. ПОРДИМ, В Т. Ч. ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ и ЖИВОТНОВЪДИ, че от 29.06.2017 г. до 30.06.2017 г. от 10.00 часа до 17.00 часа в ЗЕМЛИЩЕТО на гр. ПОРДИМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК С ПРЕПАРАТ/ПРОДУКТ: “ТЕБУША” при доза 40 мл/дка , „БАМПЕР” при доза 50 мл/дка, „РЕТЕНГО” [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на Общински съвет - Пордим на 29.06.2017г.

публикувано на: 22 юни 2017

П О К А Н А

На 29.06.2017год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016г.
Докладва: Детелин Василев [...]

чети нататък>>

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2016г.

публикувано на: 14 юни 2017

О Б Я В А
за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Пордим за 2016 г.
Уважаеми съграждани,
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския [...]

чети нататък>>

Обявление с изх. № СБР-00-235/13.06.2017г. обществеността, относно ПУП-ПЗ за ПИ № 200057 по КВС на с. Тотлебен

публикувано на: 13 юни 2017

Обявление с изх. № СБР-00-235/13.06.2017г. обществеността, относно ПУП-ПЗ за ПИ № 200057 по КВС на с. Тотлебен

чети нататък>>

Обявление изх. № СБР-00-202/19.05.2017г. до Христо Митков Димитров, Петя Миткова Димитрова, Георги Маринов Димитров, Даринка Людмила Мачева и Румен Людмилов Мачев относно ПУП-ПР за квартал 22 по плана на село Вълчитрън

публикувано на: 13 юни 2017

Обявление изх. № СБР-00-202/19.05.2017г. до Христо Митков Димитров, Петя Миткова Димитрова, Георги Маринов Димитров, Даринка Людмила Мачева и Румен Людмилов Мачев относно ПУП-ПР за квартал 22 по плана на село Вълчитрън

чети нататък>>

Заповед № СБР-01-9/12.06.2017г. на Кмета на Община Пордим, относно ПУП-ПЗ за ПИ № 200057 по КВС на с. Тотлебен

публикувано на: 12 юни 2017

Заповед № СБР-01-9/12.06.2017г. на Кмета на Община Пордим, относно ПУП-ПЗ за ПИ № 200057 по КВС на с. Тотлебен

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 07 юни 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 28.06.2017 г. от 13:00 ч.  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 07 юни 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 28.06.2017 г. от 13:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в [...]

чети нататък>>