Последни Новини

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пордим и издаване на сертификати клас В

публикувано на: 22 мар 2018

На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пордим и издаване на сертификати клас В

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 27.03.2018г.

публикувано на: 21 мар 2018

ПОКАНА

На 27.03.2018год. /вторник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 год. на постъпленията от местни проходи и [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 20 мар 2018

О Б Щ И Н А П О Р Д И М

О Б Я В Я В А

На 04.04.2018 г. /сряда/ ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, съгласно Приложение [...]

чети нататък>>

Покана за участие в избор на съвета на децата

публикувано на: 19 мар 2018

Покана
Процедура

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-107/14.02.2018 г. до Иван Митков Тодоров на Заповед №СБР-00-106/14.02.2018 г. на Кмета на Община Пордим за одобряване на ПУП ПР за УПИ ІІ-206 и ХV-208 в кв.51 по плана на с. Каменец

публикувано на: 09 мар 2018

Обявление № СБР-00-107/14.02.2018 г. до Иван Митков Тодоров на Заповед №СБР-00-106/14.02.2018 г. на Кмета на Община Пордим за одобряване на ПУП ПР за УПИ ІІ-206 и ХV-208 в кв.51 по плана на с. Каменец

чети нататък>>

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

публикувано на: 09 мар 2018

Проект за изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пордим

чети нататък>>

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

публикувано на: 09 мар 2018

Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

чети нататък>>

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим - приложение № 1 за стопанската 2018/2019 г.

публикувано на: 08 мар 2018

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим - приложение № 1 за стопанската 2018/2019 г.

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 26.02.2018г.

публикувано на: 20 фев 2018

П О К А Н А

На 26.02.2018год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН      РЕД:
1.Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2018г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет на [...]

чети нататък>>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05М9OP001-2.002-0215-С001

публикувано на: 29 яну 2018 чети нататък>>