Последни Новини

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Альовец“ в землището на гр. Пордим, с предназначение за рибовъдна дейност

публикувано на: 14 фев 2020

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 26.02.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Альовец“ – поземлен имот № 500800 по КВС (с идентификатор 57772.500.800, съгласно кадастрална карта, одобрена със [...]

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на масивна едноетажна сграда „Автоспирка” в с. Одърне, построена върху 70 кв.м. през 1982г., находяща се в парцел №VIII, стр.кв. №2 по плана на с. Одърне, с предназначение за търговска дейност, при начална месечна тръжна цена от 210,00 лв.

публикувано на: 14 фев 2020

На 26.02.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на масивна едноетажна сграда „Автоспирка” в с. Одърне, построена върху 70 кв.м. през 1982г., находяща се в парцел №VIII, стр.кв. №2 по плана на с. Одърне, актуван с акт за частна общинска собственост АОС № 365/26.02.2001 [...]

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 14 фев 2020

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пордим, приета с Решение №82/15.02.2008 г. на Общински съвет – Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК [...]

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 10 фев 2020

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим, приета с Решение № 317 от 19.02.2003 г. на Общински съвет – Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 05 фев 2020

П О К А Н А
На 12.02.2020 год. /сряда/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

Заповед № УС-04-14/21.01.2020г. на Кмета на Община Пордим за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост

публикувано на: 04 фев 2020

Заповед № УС-04-14/21.01.2020г. на Кмета на Община Пордим за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост

чети нататък>>

Решение № 204/19.12.2019г. на Административен съд Ловеч

публикувано на: 28 яну 2020

Решение № 204/19.12.2019г. на Административен съд Ловеч

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 27 яну 2020

Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 22 яну 2020

П О К А Н А
На 29.01.2020 год. /сряда/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н [...]

чети нататък>>

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

публикувано на: 22 яну 2020

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета с Решение № 287 от 30.01.2017 г. [...]

чети нататък>>