Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари

Вътрешни правила за административно - наказателно производство в Община Пордим

Устройствен правилник на общинската администрация при Община Пордим

Харта на клиента за стандарти и административно обслужване в Община Пордим

Вътрешни правила за документооборота и административното обслужване в Община Пордим

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Пордим за сферата на дейност на Община Пордим

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Антикорупционна стратегия на Община Пордим

Вътрешни правила за обмен на документи чрез система за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

Вътрешни правила за информационната система, с които да се осигури контрол и управление на работата на информационните системи на Община Пордим

Стратегия и вътрешни правила за управление на риска в администрацията на Обшина Пордим

Риск регистър на администрацията на Община Пордим