Комисия по „Обществен ред, нормативна уредба, борба с корупцията и контрол по изпълнение на решенията на ОбС”

Председател:

Илиян Давидов Александров

Членове:

1. Анелия Николаева Огнянова

2. Галина Вълова Георгиева

Комисия по „Финанси, бюджет и стопанска политика”

Председател:

Катя Кирилова Димитрова

Членове:

1. Милен Димитров Михайлов

2. Светлана Йовева Събева

3. Димитър Николаев Колев

4. Роза Димитрова Коджебашева

Комисия по „Образование, здравеопазване, култура, социална политика, спорт и туризъм”

Председател:

Емилия Стойкова Ганчева

Членове:

1. Светлана Йовева Събева

2. Галина Вълова Георгиева

3. Филип Николаев Николов

4. Димитър Николаев Колев

Комисия по „Общинска собственост, устройство на територията, програми за развитие и евроинтеграция”

Председател:

Роза Димитрова Коджебашева

Членове:

1. Красимир Петков Петков

2. Милен Георгиев Михайлов

3. Милен Димитров Михайлов

4. Филип Николаев Николов

Комисия по „Земя, гори, околна среда и води”

Председател:

Филип Николаев Николов

Членове:

1. Илиян Давидов Александров

2. Роза Димитрова Коджебашева

Комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

Председател:

Светлана Йовева Събева

Членове:

1. Красимир Петков Петков

2. Милен Димитров Михайлов

3. Милен Георгиев Михайлов

4. Анелия Николаева Огнянова