10.03.2020 г. - Търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот II-286 в к. 26 по плана на с. Згалево, с площ 4 440 кв.м., с предназначение „За обществено-обслужваща дейност, настаняване и подслон“, заедно с построената в него сграда: масивна двуетажна сграда с полуподземен етаж с цел разкриване на социална услуга за възрастни хора в надтрудоспособна възраст – Център за стари хора


Напред >>

16.06.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място в УПИ I-311, кв. 45, с площ 7 750 кв.м., ведно с построените в него едноетажна сграда, със застроена площ 290 кв.м. и масивна едноетажна пристройка, със застроена площ от 112 кв. м. по плана на с. Каменец


Напред >>

16.06.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на продажба на поземлен имот № 254010 с идентификатор 12601.254.10, съгласно кадастралната карта (одобрена със Заповед № РД-18-237/10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър), с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ от 2,723 дка в землището на с. Вълчитрън


Напред >>