13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Садина 1”, в землището на гр. Пордим


Напред >>

13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Садина 2”, в землището на гр. Пордим


Напред >>

13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот – частна общинска собственост – „Туристическа хижа“, намираща се в поземлен имот № 500808 по КВС, находящ се в местността „Селището“ в землището на гр. Пордим, за търговска дейност


Напред >>

13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – частна общинска собственост помещение с обща ползваема площ от 52 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, с предназначение за търговска дейност


Напред >>

13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот, представляващ обособена част от общински имот – частна общинска собственост - помещение с обща ползваема площ от 50 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, с предназначение за търговска дейност


Напред >>

14.01.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир “Дрен” – имотен № 500802 по КВС( с идентификатор 57772.87.802, съгласно кадастрална карта , одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019г. на Изпълнителния директор на агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на гр. Пордим, с площ 181,296 дка., актуван с акт за публична общинска собственост № 47/03.06.1996 г., с предназначение за рибовъдна дейност


Напред >>

14.01.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – публична общинска собственост „Младежки клуб” в град Пордим, с обща ползваема площ 220 кв.м.,находящ се в УПИVI-766,кв.1 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за публична общинска собственост № 102/29.04.1999 г., за разкриване на заведение за хранене и развлечение


Напред >>

14.02.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на масивна едноетажна сграда „Автоспирка” в с. Одърне, с предназначение за търговска дейност


Напред >>

14.02.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Альовец“ в землището на гр. Пордим, с обща площ от 38.121 дка и водна площ от 20.439 дка, с предназначение за рибовъдна дейност


Напред >>