14.01.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир “Дрен” – имотен № 500802 по КВС( с идентификатор 57772.87.802, съгласно кадастрална карта , одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019г. на Изпълнителния директор на агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на гр. Пордим, с площ 181,296 дка., актуван с акт за публична общинска собственост № 47/03.06.1996 г., с предназначение за рибовъдна дейност


Напред >>

14.01.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – публична общинска собственост „Младежки клуб” в град Пордим, с обща ползваема площ 220 кв.м.,находящ се в УПИVI-766,кв.1 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за публична общинска собственост № 102/29.04.1999 г., за разкриване на заведение за хранене и развлечение


Напред >>

14.02.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на масивна едноетажна сграда „Автоспирка” в с. Одърне, с предназначение за търговска дейност


Напред >>

14.02.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Альовец“ в землището на гр. Пордим, с обща площ от 38.121 дка и водна площ от 20.439 дка, с предназначение за рибовъдна дейност


Напред >>