П О К А Н А

На 30.06.2020 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим за 2019 год.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Трансформиране на част от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в трансфер за извършване на разходи за изпълнение на противоепидемични мерки в Община Пордим през 2020 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Разпределяне на средствата по §43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия“ от бюджета на Община Пордим за 2020 г.
Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим.
4. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот по регулационния план на с. Вълчитрън, община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир „Шаварна 2“, находящ се в землището на с. Каменец.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, по плана на с. Каменец за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, по плана на с. Тотлебен за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10. Откриване на процедура за отдаване под наем на обособена част от сграда на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Пордим за разполагане на Главна станция на кабелна разпределителна система.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
11. Откриване на процедура за продажба на дворно място с построена в него жилищна и стопански сгради по плана на село Тотлебен.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
12. Откриване на процедура за продажба на празно дворно място, по плана на с. Тотлебен.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
13. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Закупуване на оборудване на техника за подпомагане на децата и младежите настанени в социални услуги на територията на община Пордим“.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
14. Закупуване на транспортни средства и транспортно- подемна техника за разделно събиране на отпадъци за обезпечаване функционирането на общинската система за управление на отпадъците.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
15. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) V „За кметство и читалище“ и УПИ VI-384 „За жилищни нужди“ в кв. 28 по плана на с. Згалево, общ. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
16. Предоставяне на общински имот за безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно рибарско дружество Плевен“ гр. Плевен.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
17. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на имот – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: Територия, заета от води и водни обекти.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
18. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост по Закона за физическото възпитание и спорта.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
19. Съгласуване на позицията на община Пордим по въпросите от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и предоставяне на мандат за гласуване.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
20. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2019 г. и доклад за изразходваните средства през 2019 г. на читалищата на територията на община Пордим.
Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим.
21. Молби.
22. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.