На 01.07.2020 г. от 14:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място в УПИ I-311, кв. 45, с площ 7 750 кв.м., ведно с построените в него едноетажна сграда, със застроена площ 290 кв.м. и масивна едноетажна пристройка, със застроена площ от 112 кв. м. по плана на с. Каменец, актуван с АОС № 70 от 10.04.1997 г., при начална тръжна цена 20 120,89 лв. /двадесет хиляди сто и двадесет лева и осемдесет и девет стотинки/ без ДДС.

Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена 10 060,45 лв. /десет хиляди и шестдесет лева и четиридесет и пет стотинки/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=13762. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 08.07.2020 г. в същите часове.

За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.