П О К А Н А

На 04.06.2020 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Доклад за изпълнение на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Пордим през 2019 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пордим през 2021 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пордим 2020-2022 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пордим за 2020 г. (по чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование).
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2020 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Даване на съгласие за продажба на 200 кв. м., като придаваема част от урегулиран поземлен имот (УПИ) V „За кметство и читалище“ в кв. 28 по плана на с. Згалево, общ. Пордим, частна общинска собственост.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Откриване на процедура за продажба на незастроено дворно място, по плана на гр. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Откриване на процедура за продажба на незастроено дворно място, по плана на гр. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Приемане на експертна пазарна оценка на имот, частна общинска собственост по плана на с. Вълчитрън.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10. Приемане на експертна пазарна оценка на имот, частна общинска собственост по плана на с. Каменец.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
11. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, по плана на гр. Пордим за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ и манипулационна към Самостоятелна медико-диагностична лаборатория, на територията на гр. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
12. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.