На 29.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот – частна общинска собственост – „Туристическа хижа“ със застроена площ от 172 кв. м. и търговска площ от 86 кв. м., намираща се в поземлен имот № 500808 по КВС (с идентификатор 57772.500.808, съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър), находящ се в местността „Селището“ в землището на гр. Пордим, актуван с акт за частна общинска собственост №108/11.04.2000 г., за търговска дейност, при начална месечна тръжна цена от 258,00 лв. (двеста петдесет и осем лева) без ДДС, начален час 14:30 ч.
Депозит за участие в размер на 129,00 лв. /сто двадесет и девет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.06.2020 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=13608. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.06.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обособена част от общински имот – частна общинска собственост помещение, находящо се в гр. Пордим, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 04.06.2020 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 05.06.2020 г., от 14:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.