На 25.03.2020 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот II-286 в к. 26 по плана на с.Згалево, с площ 4 440 кв.м., с предназначение „За обществено-обслужваща дейност, настаняване и подслон“, заедно с построената в него сграда: масивна двуетажна сграда с полуподземен етаж, застроена върху 564 кв.м., от която 376 кв.м. е построена през 1965г. и 188 кв.м. е пристроена през 1978г., а цялата сграда – преустроена и основно ремонтирана през 2005г. за Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, АОС №1637 от 24.10.2005 г., с цел разкриване на социална услуга за възрастни хора в надтрудоспособна възраст – Център за стари хора, при начална тръжна цена 133 500,00 лв. /сто тридесет и три хиляди и петстотин лева/ без ДДС.
Депозит за участие в размер на 10 на сто от началната тръжна цена – 13 350 лв. /тринадесет хиляди триста и петдесет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 24.03.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 31.03.2020 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=13413. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 24.03.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 31.03.2020 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 01.04.2020 г. в същите часове.

За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.