Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Пордим обявява конкурс за длъжността „Обществен възпитател“ /3 броя/.

Изисквания към кандидатите:

- Лицето да е български гражданин, да не е поставено под запрещение и да е физически и психически здраво, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

- Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;

- Професионална област: хуманитарни науки, педагогика, психология, социални дейности;

- Професионален опит: минимум 1 година работа с деца – да имат необходимата подготовка, опит и умения за работа с деца.

- Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликти и деца с трудности в социализацията и общуването.

- Да познават нормативната уредба, свързана с противообществените прояви и структури в системата на БППМН, както и корекционно-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.

Характер на работата:

1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от Местната комисия малолетни и непълнолетни.

2. В зависимост от професионалната си квалификация, общественият възпитател може да дава консултации по конкретни проблеми.

3. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или с лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, социалните работници, психолози, лекари и специализирани институции.

4. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните; в проверка по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл. 13, ал. 1, т. 6, 7 и 8 от ЗБППМН.

Начин на провеждане на конкурса:

1. Подбор по документи.

2. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи:

1. Писмено заявление за участие в конкурса до председателя на МКБППМН /приложение 1/;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено висше образование;

Дейностите по длъжността „обществен възпитател“ се заплащат на основание Наредба №2/1999г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели /изм. и доп. ДВ бр. 9/2009 г./

На обществените възпитатели се плаща за свършена работа след сключване на граждански договор.

Кандидатстващите лица следва предварително да се запознаят със Закона за борба с противообществените прояви за малолетните и непълнолетните и със спецификата на работа на обществения възпитател.

Документи ще се подават до 17:00 часа на 20.03.2020 г. в информационния център на община Пордим.

Списъци и допълнителна информация ще бъде публикуванa в официалния сайт на община Пордим.
Лице за контакти: Десислава Петрова – Секретар на МКБППМН, телефон: 06513/22-17.

Заявление Приложение 1

Comments are closed.