П О К А Н А

На 27.02.2020 год. /четвъртък/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на експертна пазарна оценка на Урегулиран поземлен имот II-286 в кв. 26 по плана на с. Згалево.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Приемане на Решение за определяне и предоставяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, правила за ползването им и годишен план за паша, стопанска 2020/2021 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Питания.

На основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.