О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А


На 26.02.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Альовец“ – поземлен имот № 500800 по КВС (с идентификатор 57772.500.800, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-235$10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър) за землището на гр. Пордим, с обща площ от 38.121 дка и водна площ от 20.439 дка, актуван с акт за публична общинска собственост №51 от 03.06.1996 г., за рибовъдна дейност, при начална тръжна цена от 30,00 лв./дка или общо 613,17 лв. без ДДС годишен наем., с начален час 10:30 ч.
Депозит за участие в размер на 306,59 лв.  /триста и шест лева и петдесет и девет ст./, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до в срок до 17,00 ч. на 25.02.2020г., а в случай на повторен търг – до 17,00 ч. на 02.03.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=13297. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17,00 ч. на 25.02.2020г., а в случай на повторен търг до 17,00 ч. на 02.03.2020 г.,в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на язовира, предмет на търга, може да се направи всеки работен ден до 15.00 ч. на 25.02.2020 г., а в случай на повторен търг  до 15.00 на 02.03.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 04.03.2020 г. от 10:30 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.