На 26.02.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на масивна едноетажна сграда „Автоспирка” в с. Одърне, построена върху 70 кв.м. през 1982г., находяща се в парцел №VIII, стр.кв. №2 по плана на с. Одърне, актуван с акт за частна общинска собственост АОС № 365/26.02.2001 г., с предназначение за търговска дейност, при начална месечна тръжна цена от 210,00 лв. (двеста и десет лева) без ДДС, начален час 10:45 ч.
Депозит за участие в размер на 105,00 лв. /сто и пет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 25.02.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 02.03.2020 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=13276. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 25.02.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 02.03.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на масивна едноетажна сграда „Автоспирка” в с. Одърне, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 25.02.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 02.03.2020 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 04.03.2020 г., от 10:45 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.