Община Пордим уведомява всички заинтересовани лица,  че на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим, приета с Решение № 317 от 19.02.2003 г. на Общински съвет – Пордим.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Пордим -  Центъра за информация и обслужване на граждани – гр.Пордим, ул. „Ив.Божинов” №1 или на e-mail: obshtina@pordim.bg.
С предлагания проект на Наредба се извършва изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим, приета с Решение № 317 от 19.02.2003 г. на Общински съвет – Пордим.
1. Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим:
Действащата към настоящия момент Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим е приета с Решение № 317 от 19.02.2003 г. на Общински съвет – Пордим. Последното й изменение е с Решение № 611 от 20.12.2018 г. на Общински съвет – Пордим. Правното основание за приемането й е чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Независимо от скорошното изменение на наредбата, към настоящия момент са настъпили законодателни промени, които следва да намерят отражение и в нея.
Предлаганите изменения и допълнения касаят текстовете на чл.2, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.10, ал.3, чл.14, чл.15, чл.16, чл.18, ал.5, ал.6 и ал.7, чл18а, чл.24, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.25,чл.34а и чл.34в, ал.2 от действащата Наредба. След измененията на ЗМДТ те следва да се коригират, тъй като са загубили актуалност. Следва да се подчертае, че предлаганите изменения касаят начина на определяне, администриране и събиране на таксите и цените на услугите, но не и промяна в техния размер. Измененията не засягат и видовете и броя такси и услуги, предоставяни от Община Пордим, за които задължените лица заплащат, определените с наредбата цени. Независимо от това се предвижда измененията да влязат в сила от 01 януари 2021 г., с което се цели спазване на принципите на публичност и предвидимост.
Очакваният резултат от приемането на предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е да се синхронизират в пълна степен текстовете й с действащото законодателство и по-специално със Закона за местните данъци и такси. Като следствие на това и в защита на обществения интерес ще се постигне и по-добро и ефективно управление на общинските финанси.
2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим:
Целта на Наредбата е да се регламентират в пълна степен и достатъчно ясно правилата, по които Община Пордим ще определя, администрира и събира местните такси и цени на услуги. Като следствие на това и в защита на обществения интерес ще се постигне и по-добро и ефективно управление на общинските финанси.
Предлаганото приемане на Наредбата е и с цел синхронизиране и актуализиране на подзаконовия нормативен акт със Закона за местните данъци и такси.
3. Очаквани резултати от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим:
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.
4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим:
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим представлява подзаконов нормативен акт, издаден въз основа на чл.9 от Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с него.

Comments are closed.